getClientPROTECT

Синтаксис

native getClientPROTECT 		( Client );

Описание

Тази функция няма описание.