getClientTHROWAWAY

Синтаксис

native getClientTHROWAWAY 		( Client );

Описание

Тази функция няма описание.