free_kvd

Синтаксис

native free_kvd(kvd_handle);

Употреба

kvd_handle
KeyValueData handle

Описание

Frees a KeyValueData handle.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.