Списък с функции в fakemeta_stocks.inc

Функция Описание
EF_PrecacheModel
Тази функция няма описание.
EF_PrecacheSound
Тази функция няма описание.
EF_SetModel
Тази функция няма описание.
EF_ModelIndex
Тази функция няма описание.
EF_ModelFrames
Тази функция няма описание.
EF_SetSize
Тази функция няма описание.
EF_ChangeLevel
Тази функция няма описание.
EF_VecToYaw
Тази функция няма описание.
EF_VecToAngles
Тази функция няма описание.
EF_MoveToOrigin
Тази функция няма описание.
EF_ChangeYaw
Тази функция няма описание.
EF_ChangePitch
Тази функция няма описание.
EF_FindEntityByString
Тази функция няма описание.
EF_GetEntityIllum
Тази функция няма описание.
EF_FindEntityInSphere
Тази функция няма описание.
EF_FindClientInPVS
Тази функция няма описание.
EF_EntitiesInPVS
Тази функция няма описание.
EF_MakeVectors
Тази функция няма описание.
EF_AngleVectors
Тази функция няма описание.
EF_CreateEntity
Тази функция няма описание.
EF_RemoveEntity
Тази функция няма описание.
EF_CreateNamedEntity
Тази функция няма описание.
EF_MakeStatic
Тази функция няма описание.
EF_EntIsOnFloor
Тази функция няма описание.
EF_DropToFloor
Тази функция няма описание.
EF_WalkMove
Тази функция няма описание.
EF_SetOrigin
Тази функция няма описание.
EF_EmitSound
Тази функция няма описание.
EF_EmitAmbientSound
Тази функция няма описание.
EF_TraceLine
Тази функция няма описание.
EF_TraceToss
Тази функция няма описание.
EF_TraceMonsterHull
Тази функция няма описание.
EF_TraceHull
Тази функция няма описание.
EF_TraceModel
Тази функция няма описание.
EF_TraceTexture
Тази функция няма описание.
EF_TraceSphere
Тази функция няма описание.
EF_GetAimVector
Тази функция няма описание.
EF_ParticleEffect
Тази функция няма описание.
EF_LightStyle
Тази функция няма описание.
EF_DecalIndex
Тази функция няма описание.
EF_PointContents
Тази функция няма описание.
EF_FreeEntPrivateData
Тази функция няма описание.
EF_SzFromIndex
Тази функция няма описание.
EF_AllocString
Тази функция няма описание.
EF_RegUserMsg
Тази функция няма описание.
EF_AnimationAutomove
Тази функция няма описание.
EF_GetBonePosition
Тази функция няма описание.
EF_GetAttachment
Тази функция няма описание.
EF_SetView
Тази функция няма описание.
EF_Time
Тази функция няма описание.
EF_CrosshairAngle
Тази функция няма описание.
EF_FadeClientVolume
Тази функция няма описание.
EF_SetClientMaxspeed
Тази функция няма описание.
EF_CreateFakeClient
Тази функция няма описание.
EF_RunPlayerMove
Тази функция няма описание.
EF_NumberOfEntities
Тази функция няма описание.
EF_StaticDecal
Тази функция няма описание.
EF_PrecacheGeneric
Тази функция няма описание.
EF_BuildSoundMSG
Тази функция няма описание.
EF_GetPhysicsKeyValue
Тази функция няма описание.
EF_SetPhysicsKeyValue
Тази функция няма описание.
EF_GetPhysicsInfoString
Тази функция няма описание.
EF_PrecacheEvent
Тази функция няма описание.
EF_PlaybackEvent
Тази функция няма описание.
EF_CheckVisibility
Тази функция няма описание.
EF_GetCurrentPlayer
Тази функция няма описание.
EF_CanSkipPlayer
Тази функция няма описание.
EF_SetGroupMask
Тази функция няма описание.
EF_GetClientListening
Тази функция няма описание.
EF_SetClientListening
Тази функция няма описание.
EF_MessageBegin
Тази функция няма описание.
EF_WriteCoord
Тази функция няма описание.
EF_WriteAngle
Тази функция няма описание.
EF_InfoKeyValue
Тази функция няма описание.
EF_SetKeyValue
Тази функция няма описание.
EF_SetClientKeyValue
Тази функция няма описание.
EF_CreateInstBaseline
Тази функция няма описание.
EF_GetInfoKeyBuffer
Тази функция няма описание.
EF_ClientPrintf
Тази функция няма описание.
EF_ServerPrint
Тази функция няма описание.
DF_GameInit
Тази функция няма описание.
DF_Spawn
Тази функция няма описание.
DF_Think
Тази функция няма описание.
DF_Use
Тази функция няма описание.
DF_Touch
Тази функция няма описание.
DF_Blocked
Тази функция няма описание.
DF_SetAbsBox
Тази функция няма описание.
DF_ClientConnect
Тази функция няма описание.
DF_ClientDisconnect
Тази функция няма описание.
DF_ClientKill
Тази функция няма описание.
DF_ClientPutInServer
Тази функция няма описание.
DF_ClientCommand
Тази функция няма описание.
DF_ServerDeactivate
Тази функция няма описание.
DF_PlayerPreThink
Тази функция няма описание.
DF_PlayerPostThink
Тази функция няма описание.
DF_StartFrame
Тази функция няма описание.
DF_ParmsNewLevel
Тази функция няма описание.
DF_ParmsChangeLevel
Тази функция няма описание.
DF_GetGameDescription
Тази функция няма описание.
DF_SpectatorConnect
Тази функция няма описание.
DF_SpectatorDisconnect
Тази функция няма описание.
DF_SpectatorThink
Тази функция няма описание.
DF_Sys_Error
Тази функция няма описание.
DF_PM_FindTextureType
Тази функция няма описание.
DF_RegisterEncoders
Тази функция няма описание.
DF_GetHullBounds
Тази функция няма описание.
DF_CreateInstBaselines
Тази функция няма описание.
DF_pfnAllowLagCompensation
Тази функция няма описание.
DF_MetaFunc_CallGameEntity
Тази функция няма описание.
DF_ClientUserInfoChanged
Тази функция няма описание.
DF_UpdateClientData
Тази функция няма описание.
DF_AddToFullPack
Тази функция няма описание.
DF_CmdStart
Тази функция няма описание.
DF_CmdEnd
Тази функция няма описание.
DF_CreateBaseline
Тази функция няма описание.