ts_givepwup

Синтаксис

native ts_givepwup( index,pwupent );

Описание

Тази функция няма описание.