ts_setuserslots

Синтаксис

native ts_setuserslots( index, slots );

Описание

Тази функция няма описание.