register_shop_item

Синтаксис

native register_shop_item(const itemname[], itemcost, itemuse, itemteam, access, maxbuys)

Употреба

itemname
Името на итема (пример: "Test Item")
itemcost
Цена на итема (пример: 15)
itemuse
Кога да може да се използва итема? (USE_BATTLE - в бойната фаза , USE_BUILD - в строителната фаза , USE_BOTH - и в двете фази)
itemteam
Кой може да купува итема? (TEAM_ZOMBIES - зомбитата , TEAM_HUMANS - хората , TEAM_BOTH - всички)
access
Админ достъп нужен за купуване на итема (ADMIN_ALL - за всички)
maxbuys
Колко пъти да може да се купи итемът на рунд? (NO_MAX_BUYS - неограничен брой пъти)

Описание

Регистрира нов итем в shop менюто

Връщаща стойност

Връща индекса на итема. (int)