Проверка - video_title

PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS и др.
Аватар
Fatall
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 299
Регистриран на: 30 Авг 2018, 09:35
Местоположение: София
Се отблагодари: 28 пъти
Получена благодарност: 18 пъти
Обратна връзка:

Проверка - video_title

Мнение от Fatall » 09 Юли 2024, 06:00

Може ли да се добави една проверка ако е качен даден филм да не може да се качи отнво

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use Auth;
use App\User;
use App\Movies;
use App\Genres;
use App\Language;
use App\RecentlyWatched;
use App\ActorDirector;

use App\Http\Requests;
use Illuminate\Http\Request;
use Session;
use Intervention\Image\Facades\Image;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
 
class MoviesController extends MainAdminController
{
	public function __construct()
  {
		 $this->middleware('auth');
		 
		parent::__construct();
    check_verify_purchase(); 	
		 
  }
  public function movies_list()
  { 
    if(Auth::User()->usertype!="Admin" AND Auth::User()->usertype!="Sub_Admin")
    {

      \Session::flash('flash_message', trans('words.access_denied'));
      return redirect('dashboard');
      
     }
    
    $page_title=trans('words.movies_text');
    
    $language_list = Language::orderBy('language_name')->get();
    
    $genres_list = Genres::orderBy('genre_name')->get();

    if(isset($_GET['s']))
    {
      $keyword = $_GET['s']; 
      $movies_list = Movies::where("video_title", "LIKE","%$keyword%")->orderBy('video_title')->paginate(12);

      $movies_list->appends(\Request::only('s'))->links();
    }  
    else if(isset($_GET['language_id']))
    {
      $language_id = $_GET['language_id'];
      $movies_list = Movies::where("movie_lang_id", "=",$language_id)->orderBy('id','DESC')->paginate(12);

      $movies_list->appends(\Request::only('language_id'))->links();
    }
    else if(isset($_GET['genres_id']))
    {
      $genres_id = $_GET['genres_id'];
      $movies_list = Movies::whereRaw("find_in_set('$genres_id',movie_genre_id)")->orderBy('id','DESC')->paginate(12);

      $movies_list->appends(\Request::only('genres_id'))->links();
    }
    else
    {
      $movies_list = Movies::orderBy('id','DESC')->paginate(12);
    } 
     
    return view('admin.pages.movies.list',compact('page_title','movies_list','language_list','genres_list'));
  }
  
  public function addMovie()  { 
    
    if(Auth::User()->usertype!="Admin" AND Auth::User()->usertype!="Sub_Admin")
    {

        \Session::flash('flash_message', trans('words.access_denied'));

        return redirect('dashboard');
        
    }

    $page_title=trans('words.add_movie');

    $language_list = Language::orderBy('language_name')->get();
    $genre_list = Genres::orderBy('genre_name')->get();

    $actor_list = ActorDirector::where('ad_type','actor')->orderBy('ad_name')->get();
    $director_list = ActorDirector::where('ad_type','director')->orderBy('ad_name')->get();

    return view('admin.pages.movies.addedit',compact('page_title','language_list','genre_list','actor_list','director_list'));
  }
  
  public function addnew(Request $request)
  { 
    
    $data = \Request::except(array('_token')) ;
    
    if(!empty($inputs['id'])){
        $rule=array(
            'movie_language' => 'required',
            'genres' => 'required',
            'video_title' => 'required'
             );
    }else
    {
      $rule=array(
            'movie_language' => 'required',
            'genres' => 'required',
            'video_title' => 'required',
            'video_image_thumb' => 'required'             
             );
    }

     $validator = \Validator::make($data,$rule);
 
    if ($validator->fails())
    {
        return redirect()->back()->withInput()->withErrors($validator->messages());
    } 
    $inputs = $request->all();
    
    if(!empty($inputs['id'])){
      
      $movie_obj = Movies::findOrFail($inputs['id']);

    }else{

      $movie_obj = new Movies;

    }

     $video_slug = Str::slug($inputs['video_title'], '-',null);
      
     
     $movie_obj->upcoming = $inputs['upcoming'];

     $movie_obj->video_access = $inputs['video_access'];
     $movie_obj->movie_lang_id = $inputs['movie_language'];
     $movie_obj->movie_genre_id = implode(',', $inputs['genres']);
     $movie_obj->video_title = addslashes($inputs['video_title']);
     $movie_obj->video_slug = $video_slug;
     $movie_obj->video_description = addslashes($inputs['video_description']);

     if(isset($inputs['actors_id']))
     {
      $movie_obj->actor_id = implode(',', $inputs['actors_id']);
     }
     else
     {
      $movie_obj->actor_id = null;
     }
     
     if(isset($inputs['director_id']))
     {
      $movie_obj->director_id = implode(',', $inputs['director_id']);
     }
     else
     {
      $movie_obj->director_id = null;
     }

     $movie_obj->release_date = strtotime($inputs['release_date']);
     $movie_obj->duration = $inputs['duration'];
 
     if(isset($inputs['thumb_link']) && $inputs['thumb_link']!='')
     {
       $image_source      =  $inputs['thumb_link'];
       $save_to        =  public_path('/upload/images/'.$inputs['video_image_thumb']);
       grab_image($image_source,$save_to);

      $movie_obj->video_image_thumb = 'upload/images/'.$inputs['video_image_thumb'];
 
     }
     else
     {
      $movie_obj->video_image_thumb = $inputs['video_image_thumb'];

     }

     if(isset($inputs['poster_link']) && $inputs['poster_link']!='')
     {
       $image_source      =  $inputs['poster_link'];
       $save_to        =  public_path('/upload/images/'.$inputs['video_image']);
       grab_image($image_source,$save_to);

      $movie_obj->video_image = 'upload/images/'.$inputs['video_image'];
 
     }
     else
     {
      $movie_obj->video_image = $inputs['video_image'];

     }

     //$movie_obj->video_image = $inputs['video_image'];


     $movie_obj->imdb_id = $inputs['imdb_id'];
     $movie_obj->imdb_rating = $inputs['imdb_rating'];
     $movie_obj->imdb_votes = $inputs['imdb_votes'];
     
     $movie_obj->content_rating = $inputs['content_rating'];

     $movie_obj->status = $inputs['status']; 

     $movie_obj->seo_title = addslashes($inputs['seo_title']); 
     $movie_obj->seo_description = addslashes($inputs['seo_description']); 
     $movie_obj->seo_keyword = addslashes($inputs['seo_keyword']); 

 

     $movie_obj->trailer_url = $inputs['trailer_url'];
     
     if($inputs['upcoming']==0)
     {

     $movie_obj->video_type = $inputs['video_type'];

     if(isset($inputs['video_quality']))
     {
     $movie_obj->video_quality = $inputs['video_quality'];
     }

     if($inputs['video_type']=="URL")
     { 
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url'];
       
      $movie_obj->video_url_480 = $inputs['video_url_480'];
      $movie_obj->video_url_720 = $inputs['video_url_720'];
      $movie_obj->video_url_1080 = $inputs['video_url_1080'];

     }
     else if($inputs['video_type']=="Embed")
     { 
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_embed_code'];

     }
     else if($inputs['video_type']=="HLS")
     {
       
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_hls'];

     } 
     else if($inputs['video_type']=="DASH")
     {
       
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_dash'];

     } 
     else
     {      

      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_local'];

      $movie_obj->video_url_480 = $inputs['video_url_local_480'];
      $movie_obj->video_url_720 = $inputs['video_url_local_720'];
      $movie_obj->video_url_1080 = $inputs['video_url_local_1080'];

     }

     //$movie_obj->video_url = $video_url;

     
     if(isset($inputs['download_enable']))
     {
      $movie_obj->download_enable = $inputs['download_enable']; 
      $movie_obj->download_url = $inputs['download_url']; 
     }

     if(isset($inputs['subtitle_on_off']))
     {
      $movie_obj->subtitle_on_off = $inputs['subtitle_on_off'];
     }

     $movie_obj->subtitle_language1 = $inputs['subtitle_language1']; 
     $movie_obj->subtitle_url1 = $inputs['subtitle_url1'];
     $movie_obj->subtitle_language2 = $inputs['subtitle_language2'];
     $movie_obj->subtitle_url2 = $inputs['subtitle_url2'];
     $movie_obj->subtitle_language3 = $inputs['subtitle_language3'];
     $movie_obj->subtitle_url3 = $inputs['subtitle_url3']; 
    }


     if(!empty($inputs['id']) AND $inputs['status']==0)
     {
      DB::table("recently_watched")
          ->where("video_type", "=", "Movies")
          ->where("video_id", "=", $inputs['id'])
          ->delete();
     }

     $movie_obj->save();
     
    
    if(!empty($inputs['id'])){

      \Session::flash('flash_message', trans('words.successfully_updated'));

      return \Redirect::back();
    }else{

      \Session::flash('flash_message', trans('words.added'));

      return \Redirect::back();

    }      
    
     
  }   
  
  
  public function editMovie($movie_id)  
  {   
     if(Auth::User()->usertype!="Admin" AND Auth::User()->usertype!="Sub_Admin")
    {

        \Session::flash('flash_message', trans('words.access_denied'));

        return redirect('dashboard');
        
    } 

     $page_title=trans('words.edit_movie');

     $language_list = Language::orderBy('language_name')->get();
     $genre_list = Genres::orderBy('genre_name')->get();

     $actor_list = ActorDirector::where('ad_type','actor')->orderBy('ad_name')->get();
     $director_list = ActorDirector::where('ad_type','director')->orderBy('ad_name')->get();

     $movie = Movies::findOrFail($movie_id);  

     return view('admin.pages.movies.addedit',compact('page_title','movie','language_list','genre_list','actor_list','director_list'));
    
  }	 
  
  public function delete($movie_id)
  {
  	if(Auth::User()->usertype=="Admin" OR Auth::User()->usertype=="Sub_Admin")
    {
    
    $recently = RecentlyWatched::where('video_type','Movies')->where('video_id',$movie_id)->delete();
    
    $movie = Movies::findOrFail($movie_id);
    $movie->delete();

    \Session::flash('flash_message', trans('words.deleted'));

    return redirect()->back();
    }
    else
    {
      \Session::flash('flash_message', trans('words.access_denied'));

      return redirect('admin/dashboard');
      
    
    }
  }
  
   
  	
}

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php
  $error_msg = "Database error in [page].php / ";
  $error_msg .= mysqli_error ( $link )." / ";
  $error_msg .= $query;
  UpdateLog ( $error_msg , DB_ERROR_LOG_FILE );
?>

Аватар
illusion
Извън линия
VIP
VIP
Мнения: 1860
Регистриран на: 27 Ное 2016, 17:47
Местоположение: CraftVision
Се отблагодари: 156 пъти
Получена благодарност: 390 пъти
Обратна връзка:

Re: Проверка - video_title

Мнение от illusion » 09 Юли 2024, 12:52

Код за потвърждение: Избери целия код

public function addnew(Request $request)
{ 
  $data = $request->except('_token');
  $inputs = $request->all();

  // Валидация
  if(!empty($inputs['id'])){
    $rule = [
      'movie_language' => 'required',
      'genres' => 'required',
      'video_title' => 'required'
    ];
  } else {
    $rule = [
      'movie_language' => 'required',
      'genres' => 'required',
      'video_title' => 'required',
      'video_image_thumb' => 'required'
    ];
  }

  $validator = \Validator::make($data, $rule);

  if ($validator->fails()) {
    return redirect()->back()->withInput()->withErrors($validator->messages());
  }

  // Проверка за съществуващ филм
  $existing_movie = Movies::where('video_title', $inputs['video_title'])->first();
  if ($existing_movie && empty($inputs['id'])) {
    \Session::flash('flash_message', trans('words.movie_already_exists'));
    return redirect()->back()->withInput();
  }

  if (!empty($inputs['id'])) {
    $movie_obj = Movies::findOrFail($inputs['id']);
  } else {
    $movie_obj = new Movies;
  }

  $video_slug = Str::slug($inputs['video_title'], '-', null);

  $movie_obj->upcoming = $inputs['upcoming'];
  $movie_obj->video_access = $inputs['video_access'];
  $movie_obj->movie_lang_id = $inputs['movie_language'];
  $movie_obj->movie_genre_id = implode(',', $inputs['genres']);
  $movie_obj->video_title = addslashes($inputs['video_title']);
  $movie_obj->video_slug = $video_slug;
  $movie_obj->video_description = addslashes($inputs['video_description']);

  if (isset($inputs['actors_id'])) {
    $movie_obj->actor_id = implode(',', $inputs['actors_id']);
  } else {
    $movie_obj->actor_id = null;
  }

  if (isset($inputs['director_id'])) {
    $movie_obj->director_id = implode(',', $inputs['director_id']);
  } else {
    $movie_obj->director_id = null;
  }

  $movie_obj->release_date = strtotime($inputs['release_date']);
  $movie_obj->duration = $inputs['duration'];

  if (isset($inputs['thumb_link']) && $inputs['thumb_link'] != '') {
    $image_source = $inputs['thumb_link'];
    $save_to = public_path('/upload/images/'.$inputs['video_image_thumb']);
    grab_image($image_source, $save_to);

    $movie_obj->video_image_thumb = 'upload/images/'.$inputs['video_image_thumb'];
  } else {
    $movie_obj->video_image_thumb = $inputs['video_image_thumb'];
  }

  if (isset($inputs['poster_link']) && $inputs['poster_link'] != '') {
    $image_source = $inputs['poster_link'];
    $save_to = public_path('/upload/images/'.$inputs['video_image']);
    grab_image($image_source, $save_to);

    $movie_obj->video_image = 'upload/images/'.$inputs['video_image'];
  } else {
    $movie_obj->video_image = $inputs['video_image'];
  }

  $movie_obj->imdb_id = $inputs['imdb_id'];
  $movie_obj->imdb_rating = $inputs['imdb_rating'];
  $movie_obj->imdb_votes = $inputs['imdb_votes'];
  $movie_obj->content_rating = $inputs['content_rating'];
  $movie_obj->status = $inputs['status']; 
  $movie_obj->seo_title = addslashes($inputs['seo_title']); 
  $movie_obj->seo_description = addslashes($inputs['seo_description']); 
  $movie_obj->seo_keyword = addslashes($inputs['seo_keyword']); 
  $movie_obj->trailer_url = $inputs['trailer_url'];

  if ($inputs['upcoming'] == 0) {
    $movie_obj->video_type = $inputs['video_type'];

    if (isset($inputs['video_quality'])) {
      $movie_obj->video_quality = $inputs['video_quality'];
    }

    if ($inputs['video_type'] == "URL") { 
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url'];
      $movie_obj->video_url_480 = $inputs['video_url_480'];
      $movie_obj->video_url_720 = $inputs['video_url_720'];
      $movie_obj->video_url_1080 = $inputs['video_url_1080'];
    } else if ($inputs['video_type'] == "Embed") { 
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_embed_code'];
    } else if ($inputs['video_type'] == "HLS") {
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_hls'];
    } else if ($inputs['video_type'] == "DASH") {
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_dash'];
    } else {      
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_local'];
      $movie_obj->video_url_480 = $inputs['video_url_local_480'];
      $movie_obj->video_url_720 = $inputs['video_url_local_720'];
      $movie_obj->video_url_1080 = $inputs['video_url_local_1080'];
    }

    if (isset($inputs['download_enable'])) {
      $movie_obj->download_enable = $inputs['download_enable']; 
      $movie_obj->download_url = $inputs['download_url']; 
    }

    if (isset($inputs['subtitle_on_off'])) {
      $movie_obj->subtitle_on_off = $inputs['subtitle_on_off'];
    }

    $movie_obj->subtitle_language1 = $inputs['subtitle_language1']; 
    $movie_obj->subtitle_url1 = $inputs['subtitle_url1'];
    $movie_obj->subtitle_language2 = $inputs['subtitle_language2'];
    $movie_obj->subtitle_url2 = $inputs['subtitle_url2'];
    $movie_obj->subtitle_language3 = $inputs['subtitle_language3'];
    $movie_obj->subtitle_url3 = $inputs['subtitle_url3']; 
  }

  if (!empty($inputs['id']) && $inputs['status'] == 0) {
    DB::table("recently_watched")
      ->where("video_type", "=", "Movies")
      ->where("video_id", "=", $inputs['id'])
      ->delete();
  }

  $movie_obj->save();

  if (!empty($inputs['id'])) {
    \Session::flash('flash_message', trans('words.successfully_updated'));
    return \Redirect::back();
  } else {
    \Session::flash('flash_message', trans('words.added'));
    return \Redirect::back();
  }      
}
Изработки на поръчкови уеб системи, уеб дизайни и графични изображения
Discord Server

Изображение

⭐ FRAGZONE CS2 PUBLIC
🔗 connect 87.121.54.84:27018

Аватар
Fatall
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 299
Регистриран на: 30 Авг 2018, 09:35
Местоположение: София
Се отблагодари: 28 пъти
Получена благодарност: 18 пъти
Обратна връзка:

Re: Проверка - video_title

Мнение от Fatall » 09 Юли 2024, 18:41

illusion написа: 09 Юли 2024, 12:52

Код за потвърждение: Избери целия код

public function addnew(Request $request)
{ 
  $data = $request->except('_token');
  $inputs = $request->all();

  // Валидация
  if(!empty($inputs['id'])){
    $rule = [
      'movie_language' => 'required',
      'genres' => 'required',
      'video_title' => 'required'
    ];
  } else {
    $rule = [
      'movie_language' => 'required',
      'genres' => 'required',
      'video_title' => 'required',
      'video_image_thumb' => 'required'
    ];
  }

  $validator = \Validator::make($data, $rule);

  if ($validator->fails()) {
    return redirect()->back()->withInput()->withErrors($validator->messages());
  }

  // Проверка за съществуващ филм
  $existing_movie = Movies::where('video_title', $inputs['video_title'])->first();
  if ($existing_movie && empty($inputs['id'])) {
    \Session::flash('flash_message', trans('words.movie_already_exists'));
    return redirect()->back()->withInput();
  }

  if (!empty($inputs['id'])) {
    $movie_obj = Movies::findOrFail($inputs['id']);
  } else {
    $movie_obj = new Movies;
  }

  $video_slug = Str::slug($inputs['video_title'], '-', null);

  $movie_obj->upcoming = $inputs['upcoming'];
  $movie_obj->video_access = $inputs['video_access'];
  $movie_obj->movie_lang_id = $inputs['movie_language'];
  $movie_obj->movie_genre_id = implode(',', $inputs['genres']);
  $movie_obj->video_title = addslashes($inputs['video_title']);
  $movie_obj->video_slug = $video_slug;
  $movie_obj->video_description = addslashes($inputs['video_description']);

  if (isset($inputs['actors_id'])) {
    $movie_obj->actor_id = implode(',', $inputs['actors_id']);
  } else {
    $movie_obj->actor_id = null;
  }

  if (isset($inputs['director_id'])) {
    $movie_obj->director_id = implode(',', $inputs['director_id']);
  } else {
    $movie_obj->director_id = null;
  }

  $movie_obj->release_date = strtotime($inputs['release_date']);
  $movie_obj->duration = $inputs['duration'];

  if (isset($inputs['thumb_link']) && $inputs['thumb_link'] != '') {
    $image_source = $inputs['thumb_link'];
    $save_to = public_path('/upload/images/'.$inputs['video_image_thumb']);
    grab_image($image_source, $save_to);

    $movie_obj->video_image_thumb = 'upload/images/'.$inputs['video_image_thumb'];
  } else {
    $movie_obj->video_image_thumb = $inputs['video_image_thumb'];
  }

  if (isset($inputs['poster_link']) && $inputs['poster_link'] != '') {
    $image_source = $inputs['poster_link'];
    $save_to = public_path('/upload/images/'.$inputs['video_image']);
    grab_image($image_source, $save_to);

    $movie_obj->video_image = 'upload/images/'.$inputs['video_image'];
  } else {
    $movie_obj->video_image = $inputs['video_image'];
  }

  $movie_obj->imdb_id = $inputs['imdb_id'];
  $movie_obj->imdb_rating = $inputs['imdb_rating'];
  $movie_obj->imdb_votes = $inputs['imdb_votes'];
  $movie_obj->content_rating = $inputs['content_rating'];
  $movie_obj->status = $inputs['status']; 
  $movie_obj->seo_title = addslashes($inputs['seo_title']); 
  $movie_obj->seo_description = addslashes($inputs['seo_description']); 
  $movie_obj->seo_keyword = addslashes($inputs['seo_keyword']); 
  $movie_obj->trailer_url = $inputs['trailer_url'];

  if ($inputs['upcoming'] == 0) {
    $movie_obj->video_type = $inputs['video_type'];

    if (isset($inputs['video_quality'])) {
      $movie_obj->video_quality = $inputs['video_quality'];
    }

    if ($inputs['video_type'] == "URL") { 
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url'];
      $movie_obj->video_url_480 = $inputs['video_url_480'];
      $movie_obj->video_url_720 = $inputs['video_url_720'];
      $movie_obj->video_url_1080 = $inputs['video_url_1080'];
    } else if ($inputs['video_type'] == "Embed") { 
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_embed_code'];
    } else if ($inputs['video_type'] == "HLS") {
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_hls'];
    } else if ($inputs['video_type'] == "DASH") {
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_dash'];
    } else {      
      $movie_obj->video_url = $inputs['video_url_local'];
      $movie_obj->video_url_480 = $inputs['video_url_local_480'];
      $movie_obj->video_url_720 = $inputs['video_url_local_720'];
      $movie_obj->video_url_1080 = $inputs['video_url_local_1080'];
    }

    if (isset($inputs['download_enable'])) {
      $movie_obj->download_enable = $inputs['download_enable']; 
      $movie_obj->download_url = $inputs['download_url']; 
    }

    if (isset($inputs['subtitle_on_off'])) {
      $movie_obj->subtitle_on_off = $inputs['subtitle_on_off'];
    }

    $movie_obj->subtitle_language1 = $inputs['subtitle_language1']; 
    $movie_obj->subtitle_url1 = $inputs['subtitle_url1'];
    $movie_obj->subtitle_language2 = $inputs['subtitle_language2'];
    $movie_obj->subtitle_url2 = $inputs['subtitle_url2'];
    $movie_obj->subtitle_language3 = $inputs['subtitle_language3'];
    $movie_obj->subtitle_url3 = $inputs['subtitle_url3']; 
  }

  if (!empty($inputs['id']) && $inputs['status'] == 0) {
    DB::table("recently_watched")
      ->where("video_type", "=", "Movies")
      ->where("video_id", "=", $inputs['id'])
      ->delete();
  }

  $movie_obj->save();

  if (!empty($inputs['id'])) {
    \Session::flash('flash_message', trans('words.successfully_updated'));
    return \Redirect::back();
  } else {
    \Session::flash('flash_message', trans('words.added'));
    return \Redirect::back();
  }      
}
Мерси работи перфектно:)

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php
  $error_msg = "Database error in [page].php / ";
  $error_msg .= mysqli_error ( $link )." / ";
  $error_msg .= $query;
  UpdateLog ( $error_msg , DB_ERROR_LOG_FILE );
?>

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Уеб Програмиране”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта