Лека Редакция на GagSystem

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
BornToPorn LastLive
Баннат
Баннат
Мнения: 223
Регистриран: 11 ное 2018, 15:25
Се отблагодари: 3 пъти

Лека Редакция на GagSystem

Мнение от BornToPorn LastLive » 05 дек 2018, 22:23

Здравейте може ли да ми направите гаг-а да се озползва с флаг kick ''c''

Код: Избери всички

//nVault version by carbonated 

#include <amxmodx> 
#include <amxmisc> 
#include <engine> 
#include <unixtime> 

//#define SQL 

#if defined SQL 
#include <sqlx> 
#else 
#include <nvault> 
#endif 

#pragma semicolon 0 

#if defined SQL 
#define PLUGIN  "Gag System [SQLx]" 
#else 
#define PLUGIN  "Gag System [nVault]" 
#endif 
#define AUTHOR  "kostov" 
#define VERSION  "1.0" 

#if defined SQL 
new Handle:g_iSqlX, Handle:g_iSqlConn; 
new iError[512] 
#else 
new iVaultHandle; 
#endif 
new SayText, iTime; 
new iCacheUserName[34], bool:iUserGaGed[33]; 
new iCacheAdmName[34], iCacheUserIp[18]; 
new iMaxGagTime, iFlagGagTime; 

#if !defined SQL 
new const log_file[] = "addons/amxmodx/logs/gagsystem.log" 
#endif 

public plugin_init() 
{ 
  register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR); 
  
  register_cvar("gag_system", VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY); 
  
  iMaxGagTime = register_cvar("amx_maxgag_time", "20"); 
  iFlagGagTime = register_cvar("amx_maxgag_flag", "d"); 
  
  register_concmd("amx_gag", "cmdGag", ADMIN_LEVEL_B, "<name> <time> [reason]"); 
  register_concmd("amx_ungag", "cmdUnGag", ADMIN_LEVEL_B, "<ip>"); 
  register_concmd("amx_gagmenu", "cmdGagMenu", ADMIN_LEVEL_B); 
  register_concmd("amx_gagreason", "cmdGagReason", ADMIN_LEVEL_B); 
  register_concmd("amx_gag_clean", "cmdCleanTable", ADMIN_RCON); 
  
  register_concmd("say", "cmdSayChat", -1); 
  register_concmd("say_team", "cmdSayChat", -1);

  SayText  = get_user_msgid("SayText");
  
  #if defined SQL 
  set_task(1.0, "plugin_mysql_init"); 
  set_task(30.0, "plugin_remove_past_gag"); 
  #else 
  iVaultHandle = nvault_open("gagsys"); 
  if(iVaultHandle == INVALID_HANDLE) { 
   log_to_file(log_file, "[%s] nVault ERROR!", PLUGIN); 
   set_fail_state("Error opening nVault"); 
  } 
  
  server_print("[%s] The plugin loaded the nVault database.", PLUGIN); 
  #endif 
} 

public plugin_end() 
{ 
  #if defined SQL 
  if(g_iSqlConn) 
  { 
   SQL_FreeHandle(g_iSqlConn); 
   SQL_FreeHandle(g_iSqlX); 
  } 
  #else 
  nvault_close(iVaultHandle); 
  #endif 
} 

#if defined SQL 
public plugin_mysql_init() 
{ 
  new iHost[64], iUser[64], iPass[64], iDb[64], iErrorCode; 
  get_cvar_string("amx_sql_host", iHost, sizeof iHost - 1); 
  get_cvar_string("amx_sql_user", iUser, sizeof iUser - 1); 
  get_cvar_string("amx_sql_pass", iPass, sizeof iPass - 1); 
  get_cvar_string("amx_sql_db", iDb, sizeof iDb - 1); 
  
  g_iSqlX  = SQL_MakeDbTuple(iHost, iUser, iPass, iDb); 
  g_iSqlConn = SQL_Connect(g_iSqlX, iErrorCode, iError, sizeof iError - 1); 
  
  if(!g_iSqlConn) 
  { 
   server_cmd("Could not connect to SQL database!"); 
   SQL_FreeHandle(g_iSqlConn); 
   SQL_FreeHandle(g_iSqlX); 
  } 
  
  server_cmd("%s Connected!", PLUGIN); 
} 

public plugin_remove_past_gag() 
{ 
  new Handle:get; 
  get = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "DELETE FROM `amx_gag` WHERE time <= UNIX_TIMESTAMP(now());"); 
  SQL_Execute(get); 
  SQL_FreeHandle(get); 
} 
#endif 

public cmdGag(id, level, cid) 
{ 
  if(!cmd_access(id, level, cid, 3)) 
  { 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  } 
  
  new iArg[32], iTime[5], iReason[129]; 
  read_argv(1, iArg, sizeof iArg - 1); 
  read_argv(2, iTime, sizeof iTime - 1); 
  read_argv(3, iReason, sizeof iReason - 1); 
  
  new AdminName[33]; 
  get_user_name(id, AdminName, sizeof AdminName - 1); 
  
  new iPlayer = cmd_target(id, iArg, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY | CMDTARGET_ALLOW_SELF); 
  new iGetTime = str_to_num(iTime); 
  
  new PlayerIp[18]; 
  get_user_ip(iPlayer, PlayerIp, sizeof PlayerIp - 1, 1); 
  
  if(!iPlayer) 
  { 
   client_print(id, print_console, "Cannot find player %s", iArg); 
  } else { 
   new iGetCvar[16]; 
   get_pcvar_string(iFlagGagTime, iGetCvar, sizeof iGetCvar - 1); 
   if(iGetTime > get_pcvar_num(iMaxGagTime)) 
   { 
     if(!(get_user_flags(id) & read_flags(iGetCvar))) 
     { 
      client_print(id, print_console, "You have no right to gag more than %d minutes", get_pcvar_num(iMaxGagTime)); 
      return PLUGIN_HANDLED; 
     } 
   } 
   GagPlayer(id, iArg, PlayerIp, iGetTime, iReason, AdminName); 
  } 
  
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public cmdUnGag(id, level, cid) 
{ 
  if(!cmd_access(id, level, cid, 1)) 
  { 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  } 
  
  new PlayerIp[33]; 
  read_argv(1, PlayerIp, sizeof PlayerIp - 1); 
  UnGagPlayer(id, PlayerIp); 
  
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public cmdCleanTable(id, level, cid) 
{ 
  if(!cmd_access(id, level, cid, 1)) 
  { 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  } 
  
  TruncateTableMenu(id); 
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public TruncateTableMenu(id) 
{ 
  new iMenu = menu_create("\wAre you sure you want to empty database?", "TruncateTableMenuFunc"); 
  menu_additem(iMenu, "\rYes", "1", 0); 
  menu_additem(iMenu, "\rNo", "2", 0); 
  menu_setprop(iMenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL); 
  menu_display(id, iMenu, 0); 
} 

public TruncateTableMenuFunc(id, iMenu, Item) 
{ 
  if(Item == MENU_EXIT) 
  { 
   menu_destroy(iMenu); 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  } 
  
  new iData[6], iName[64]; 
  new access, callback; 
   
  menu_item_getinfo(iMenu, Item, access, iData, charsmax(iData), iName, sizeof iName - 1, callback); 

  new iKey = str_to_num(iData); 
  
  switch(iKey) 
  { 
   case 1: 
   { 
     #if defined SQL 
     new Handle:iTruncate; 
     iTruncate = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "TRUNCATE TABLE `amx_gag`"); 
     if(SQL_Execute(iTruncate)) 
     { 
      Gaged(id, "^4The table was cleared ^3successfully^1!"); 
     } else { 
      Gaged(id, "^4There was a problem, the table is not cleared^4!"); 
     } 
     SQL_FreeHandle(iTruncate); 
     #else 
     if(nvault_prune(iVaultHandle, 0, time())) { 
      Gaged(id, "^4The table was cleared ^3successfully^1!"); 
     } 
     else { 
      Gaged(id, "^4There was a problem, the table is not cleared^4!"); 
     } 
     #endif 
   } 
   case 2: 
   { 
     return PLUGIN_CONTINUE; 
   } 
  } 
  
  menu_destroy(iMenu); 
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public cmdSayChat(id) 
{ 
  new iGetUserIp[18]; 
  get_user_ip(id, iGetUserIp, sizeof iGetUserIp - 1, 1); 
  CheckGagedPlayer(id, iGetUserIp); 
  
  if(iUserGaGed[id]) 
  { 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  } 
  
  return PLUGIN_CONTINUE; 
} 

public client_PreThink(id) 
{ 
  if(is_user_connected(id)) 
  { 
   if(iUserGaGed[id]) 
   { 
     set_speak(id, SPEAK_MUTED); 
   } else { 
     set_speak(id, SPEAK_NORMAL); 
   } 
  } 
} 

public client_connect(id) 
{ 
  iUserGaGed[id] = false; 
} 

public client_putinserver(id)
{
	new iGetUserIp[16]
	get_user_ip(id, iGetUserIp, charsmax(iGetUserIp), 1)
	CheckGagedPlayer(id, iGetUserIp)
}

public client_disconnect(id) 
{ 
  iUserGaGed[id] = false; 
} 

public cmdGagMenu(id, level, cid) 
{ 
  if(!cmd_access(id, level, cid, 1)) 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  
  new iMenu = menu_create("\rGag Menu:", "cmdGagMenuFunc"); 
  new iPlayers[32], iNum, iTarget; 
  new UserName[34], szTempID[10]; 
  get_players(iPlayers, iNum); 
  for(new i; i < iNum; i++) 
  { 
   iTarget = iPlayers[i]; 
   get_user_name(iTarget, UserName, sizeof UserName - 1); 
   num_to_str(iTarget, szTempID, charsmax(szTempID)); 
   menu_additem(iMenu, UserName, szTempID, _, menu_makecallback("GagMenuPlayers")); 
  } 

  menu_display(id, iMenu, 0); 
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public GagMenuPlayers(iClient, iMenu, Item) 
{ 
  new iAccess, Info[3], iCallback; 
  menu_item_getinfo(iMenu, Item, iAccess, Info, sizeof Info - 1, _, _, iCallback); 
   
  new iGetID = str_to_num(Info); 
  
  if(access(iGetID, ADMIN_IMMUNITY)) 
  { 
   return ITEM_DISABLED; 
  } 
  
  if(iUserGaGed[iGetID]) 
  { 
   return ITEM_DISABLED; 
  } 
  
  return ITEM_ENABLED; 
} 

public cmdGagMenuFunc(id, iMenu, Item) 
{ 
  if(Item == MENU_EXIT) 
  { 
   menu_destroy(iMenu); 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  } 

  new iData[6], iName[64]; 
  new access, callback; 
  menu_item_getinfo(iMenu, Item, access, iData, charsmax(iData), iName, charsmax(iName), callback); 

  new iTarget = str_to_num(iData); 
  get_user_name(iTarget, iCacheUserName, sizeof iCacheUserName - 1); 
  get_user_name(id, iCacheAdmName, sizeof iCacheAdmName - 1); 
  get_user_ip(iTarget, iCacheUserIp, sizeof iCacheUserIp - 1, 1); 
  cmdGagMenuTime(id); 
  menu_destroy(iMenu); 
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public cmdGagMenuTime(id) 
{ 
  new iMenu = menu_create("\wSelect minutes?", "cmdGagMenuTimeFunc"); 
  menu_additem(iMenu, "\y1 minute", "1"); 
  menu_additem(iMenu, "\y5 minutes", "5"); 
  menu_additem(iMenu, "\y10 minutes", "10"); 
  menu_additem(iMenu, "\y15 minutes", "15"); 
  menu_additem(iMenu, "\y20 minutes", "20"); 
  menu_additem(iMenu, "\y30 minutes", "30"); 
  menu_additem(iMenu, "\y60 minutes", "60"); 
  menu_additem(iMenu, "\y120 minutes", "120"); 
  menu_additem(iMenu, "\rPERMANENT", "315360000"); 
  menu_setprop(iMenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL); 
  menu_display(id, iMenu, 0); 
} 

public cmdGagMenuTimeFunc(id, iMenu, Item) 
{ 
  if(Item == MENU_EXIT) 
  { 
   menu_destroy(iMenu); 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  } 
  new iData[6]; 
  new access, callback; 
  menu_item_getinfo(iMenu, Item, access, iData, sizeof iData - 1, _, _, callback); 
  iTime = str_to_num(iData); 
  client_cmd(id, "messagemode amx_gagreason"); 
  menu_destroy(iMenu); 
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public cmdGagReason(id, level, cid) 
{ 
  if(!cmd_access(id, level, cid, 1)) 
   return PLUGIN_HANDLED; 
  
  new iReason[64]; 
  read_argv(1, iReason, sizeof iReason - 1); 
  GagPlayer(id, iCacheUserName, iCacheUserIp, iTime, iReason, iCacheAdmName); 
  return PLUGIN_HANDLED; 
} 

stock GagPlayer(id, const iPlayer[], const PlayerIp[], iTime, const iReason[], const iAdminName[]) 
{
  new plID = find_player("bl", iPlayer)
  #if defined SQL 
  new Handle:get; 
  get = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "SELECT `player_ip` FROM `amx_gag` WHERE `player_ip` = ^"%s^"", PlayerIp); 
  
  new ExpireDate = time() + (iTime * 60); 
  
  if(SQL_Execute(get)) 
  { 
   if(SQL_NumResults(get) > 0) 
   { 
     SQL_FreeHandle(get); 
     client_print(id, print_console, "User ^"%s^" is already gaged", iPlayer); 
   } else { 
     new Handle:set; 
     set = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "INSERT INTO `amx_gag` VALUES(NULL, ^"%s^", '%s', '%d', ^"%s^", ^"%s^")", iPlayer, PlayerIp, ExpireDate, iReason, iAdminName); 
     SQL_Execute(set); 
     SQL_FreeHandle(set); 
     SQL_FreeHandle(get); 
     client_print(id, print_console, "Player is gaged successfully!"); 
     iUserGaGed[plID] = true
     switch(get_cvar_num("amx_show_activity")) 
     { 
      case 1: 
      {
			  Gaged(0, "^4[Cs-LastLive]^1 %s has been gagged for ^3%i %s^1. Reason: [ ^3%s^1 ]", iPlayer, iTime, iTime == 1 ? "minute" : "minutes", iReason)
      } 
      case 2: 
      {
			  Gaged(0, "^4[Cs-LastLive]^1 %s has been gagged for ^3%i %s^1. Reason: [ ^3%s^1 ] ^4By admin^1 %s", iPlayer, iTime, iTime == 1 ? "minute" : "minutes", iReason, iAdminName)
      } 
     } 
   } 
  } else { 
   SQL_FreeHandle(get); 
  } 
  #else 
  new ExpireData = time() + (iTime * 60); 
  new vaultkey[40], vaultdata[512]; 
  formatex(vaultkey, sizeof vaultkey-1, "[user]%s", PlayerIp); 
  new szIp[32]; 
  if(!nvault_get(iVaultHandle, vaultkey, szIp, sizeof szIp-1)) { 
   formatex(vaultdata, sizeof vaultdata-1, "^"%s^"#^"%s^"#%i#^"%s^"", iPlayer, iReason, ExpireData, iAdminName); 
   nvault_set(iVaultHandle, vaultkey, vaultdata); 
   client_print(id, print_console, "Player is gaged successfully!"); 
   iUserGaGed[plID] = true
   switch(get_cvar_num("amx_show_activity")) { 
     case 1: 
     {
			Gaged(0, "^4[Cs-LastLive]^1 %s has been gagged for ^3%i %s^1. Reason: [ ^3%s^1 ]", iPlayer, iTime, iTime == 1 ? "minute" : "minutes", iReason)
     } 
     case 2: 
     {
			Gaged(0, "^4[Cs-LastLive]^1 %s has been gagged for ^3%i %s^1. Reason: [ ^3%s^1 ] ^4By admin^1 %s", iPlayer, iTime, iTime == 1 ? "minute" : "minutes", iReason, iAdminName)
     } 
   } 
  } 
  else { 
   client_print(id, print_console, "User ^"%s^" is already gaged", iPlayer); 
  } 
  #endif 
} 

stock UnGagPlayer(id, const PlayerIp[]) 
{ 
  #if defined SQL 
  new Handle:get; 
  get = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "SELECT * FROM `amx_gag` WHERE `player_ip`= ^"%s^"", PlayerIp); 
  
  if(SQL_Execute(get)) 
  { 
   if(SQL_NumResults(get) > 0) 
   { 
     new iGetId = SQL_ReadResult(get, 0); 
     new Handle:del; 
     del = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "DELETE FROM `amx_gag` WHERE `id` = '%d'", iGetId); 
     SQL_Execute(del); 
     client_print(id, print_console, "Gag has been removed successfully!"); 
     SQL_FreeHandle(del); 
     SQL_FreeHandle(get); 
   } else { 
     SQL_FreeHandle(get); 
     client_print(id, print_console, "No user with that ipaddres in the database!"); 
   } 
  } else { 
   SQL_FreeHandle(get); 
  } 
  #else 
  new vaultkey[40] 
  formatex(vaultkey, sizeof vaultkey-1, "[user]%s", PlayerIp); 
  new szIp[32]; 
  if(!nvault_get(iVaultHandle, vaultkey, szIp, sizeof szIp-1)) { 
   client_print(id, print_console, "No user with that ipaddres in the database!"); 
  } 
  else { 
   nvault_remove(iVaultHandle, vaultkey); 
   client_print(id, print_console, "Gag has been removed successfully!"); 
  } 
  #endif 
} 

stock CheckGagedPlayer(id, const iPlayerIP[]) 
{ 
  #if defined SQL 
  new Handle:get; 
  get = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "SELECT * FROM `amx_gag` WHERE `player_ip` = ^"%s^"", iPlayerIP); 
  
  if(SQL_Execute(get)) 
  { 
   if(SQL_NumResults(get) > 0) 
   { 
     new iGetId = SQL_ReadResult(get, 0); 
     new ExpireDate[11]; SQL_ReadResult(get, 3, ExpireDate, sizeof ExpireDate - 1); 
     new iGetReason[129]; SQL_ReadResult(get, 4, iGetReason, sizeof iGetReason - 1); 
     if(strlen(ExpireDate) > 0) 
     { 
      if(time() < str_to_num(ExpireDate)) 
      { 
        new iGagChat[512], iMonth, iDay, iYear, iHour, iMinute, iSecond; 
        new iUnixTime = str_to_num(ExpireDate); 
        UnixToTime(iUnixTime , iYear , iMonth , iDay , iHour , iMinute , iSecond, UT_TIMEZONE_EET); 
        formatex(iGagChat, sizeof iGagChat - 1, "^4You are gaged^1! Your gag will expire on: ^3%02d/%02d/%02d - %02d:%02d:%02d ^1: Reason: ^4%s", iDay, iMonth, iYear, iHour, iMinute , iSecond, iGetReason);
        Gaged(id, "%s", iGagChat); 
        iUserGaGed[id] = true; 
        SQL_FreeHandle(get); 
      } else { 
        new Handle:del; 
        del = SQL_PrepareQuery(g_iSqlConn, "DELETE FROM `amx_gag` WHERE `id` = '%d'", iGetId); 
        iUserGaGed[id] = false; 
        SQL_Execute(del); 
        SQL_FreeHandle(del); 
        SQL_FreeHandle(get); 
      } 
     } 
   } else { 
     iUserGaGed[id] = false; 
   } 
  } else { 
   SQL_FreeHandle(get); 
  } 
  #else 
  new vaultkey[40], vaultdata[512]; 
  formatex(vaultkey, sizeof vaultkey-1, "[user]%s", iPlayerIP); 

  if(!nvault_get(iVaultHandle, vaultkey, vaultdata, sizeof vaultdata-1)) { 
   iUserGaGed[id] = false; 
  } 
  else { 
   new szPlayerName[32], szReason[64], szExpireDate[32], szAdminName[32]; 
   replace_all(vaultdata, sizeof vaultdata-1, "#", " ") 
   parse(vaultdata, szPlayerName, sizeof szPlayerName-1, szReason, sizeof szReason-1, szExpireDate, sizeof szExpireDate-1, szAdminName, sizeof szAdminName-1) 
   if(time() < str_to_num(szExpireDate) || str_to_num(szExpireDate) == 0) { 
     new iGagChat[512], iMonth, iDay, iYear, iHour, iMinute, iSecond; 
     new iUnixTime = str_to_num(szExpireDate); 
     UnixToTime(iUnixTime , iYear , iMonth , iDay , iHour , iMinute , iSecond, UT_TIMEZONE_EET); 
     formatex(iGagChat, sizeof iGagChat - 1, "^4You are gaged^1! Your gag will expire on: ^3%02d/%02d/%02d - %02d:%02d:%02d ^1: Reason: ^4%s", iDay, iMonth, iYear, iHour, iMinute , iSecond, szReason); 
     Gaged(id, "%s", iGagChat); 
     iUserGaGed[id] = true; 
   } 
   else { 
     nvault_remove(iVaultHandle, vaultkey) 
     iUserGaGed[id] = false; 
   } 
  } 
  #endif 
} 

stock Gaged(const id, const input[], any:...) 
{ 
  new count = 1, players[32]; 
  static msg[191]; 
  vformat(msg, 190, input, 3); 
  if (id) players[0] = id; else get_players(players, count, "ch"); 
  { 
   for (new i = 0; i < count; i++) 
   { 
     if (is_user_connected(players[i])) 
     { 
      message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, SayText, _, players[i]) ; 
      write_byte(players[i]); 
      write_string(msg); 
      message_end(); 
     } 
   } 
  } 
} 
Причина за бан: невъзпитано хлапе, неблагодарност, неграмотност, несериозност, многобройни опити за създаване еднодневки, лигавене, липса на мозъчни гънки, създаване нови акаунти след наложени банове, неспособност да разбере най-просто правило и нарушаване на едно и също правило всеки път въпреки един куп направени забележки от страна на администратор. Нека и всички да видят за какво хлапе става дума - https://i.imgur.com/EnHVL69.png

Потребителски аватар

hackera457 СОТА
Модератор
Модератор
Мнения: 636
Регистриран: 01 ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Получена благодарност: 66 пъти
Години: 24
Контакти:

Лека Редакция на GagSystem

Мнение от hackera457 СОТА » 05 дек 2018, 22:39

Код: Избери всички

register_concmd("amx_gag", "cmdGag", ADMIN_LEVEL_B, "<name> <time> [reason]"); 
  register_concmd("amx_ungag", "cmdUnGag", ADMIN_LEVEL_B, "<ip>"); 
  register_concmd("amx_gagmenu", "cmdGagMenu", ADMIN_LEVEL_B); 
  register_concmd("amx_gagreason", "cmdGagReason", ADMIN_LEVEL_B); 
  register_concmd("amx_gag_clean", "cmdCleanTable", ADMIN_RCON);
--->

Код: Избери всички

register_concmd("amx_gag", "cmdGag", ADMIN_KICK, "<name> <time> [reason]"); 
  register_concmd("amx_ungag", "cmdUnGag", ADMIN_KICK, "<ip>"); 
  register_concmd("amx_gagmenu", "cmdGagMenu", ADMIN_KICK); 
  register_concmd("amx_gagreason", "cmdGagReason", ADMIN_KICK); 
  register_concmd("amx_gag_clean", "cmdCleanTable", ADMIN_RCON);
Моите плъгини

Код: Избери всички

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Потребителски аватар

Автор на темата
BornToPorn LastLive
Баннат
Баннат
Мнения: 223
Регистриран: 11 ное 2018, 15:25
Се отблагодари: 3 пъти

Лека Редакция на GagSystem

Мнение от BornToPorn LastLive » 05 дек 2018, 23:14

hackera457 написа:
05 дек 2018, 22:39

Код: Избери всички

register_concmd("amx_gag", "cmdGag", ADMIN_LEVEL_B, "<name> <time> [reason]"); 
  register_concmd("amx_ungag", "cmdUnGag", ADMIN_LEVEL_B, "<ip>"); 
  register_concmd("amx_gagmenu", "cmdGagMenu", ADMIN_LEVEL_B); 
  register_concmd("amx_gagreason", "cmdGagReason", ADMIN_LEVEL_B); 
  register_concmd("amx_gag_clean", "cmdCleanTable", ADMIN_RCON);
--->

Код: Избери всички

register_concmd("amx_gag", "cmdGag", ADMIN_KICK, "<name> <time> [reason]"); 
  register_concmd("amx_ungag", "cmdUnGag", ADMIN_KICK, "<ip>"); 
  register_concmd("amx_gagmenu", "cmdGagMenu", ADMIN_KICK); 
  register_concmd("amx_gagreason", "cmdGagReason", ADMIN_KICK); 
  register_concmd("amx_gag_clean", "cmdCleanTable", ADMIN_RCON);
:lock: :lock: Да, попитам само кой беше флага за Трансфер ?
Причина за бан: невъзпитано хлапе, неблагодарност, неграмотност, несериозност, многобройни опити за създаване еднодневки, лигавене, липса на мозъчни гънки, създаване нови акаунти след наложени банове, неспособност да разбере най-просто правило и нарушаване на едно и също правило всеки път въпреки един куп направени забележки от страна на администратор. Нека и всички да видят за какво хлапе става дума - https://i.imgur.com/EnHVL69.png

Потребителски аватар

JustInCase AMXX
Потребител
Потребител
Мнения: 565
Регистриран: 14 окт 2016, 23:31
Се отблагодари: 3 пъти
Получена благодарност: 3 пъти

Лека Редакция на GagSystem

Мнение от JustInCase AMXX » 06 дек 2018, 00:21

Напиши Admin Flags amxmodx в Гугъл и се появява магически.
MANSION - HNS : 93.123.18.46:27016
ONLINE

Потребителски аватар

Автор на темата
BornToPorn LastLive
Баннат
Баннат
Мнения: 223
Регистриран: 11 ное 2018, 15:25
Се отблагодари: 3 пъти

Лека Редакция на GagSystem

Мнение от BornToPorn LastLive » 06 дек 2018, 00:28

:lock:
JustInCase написа:
06 дек 2018, 00:21
Напиши Admin Flags amxmodx в Гугъл и се появява магически.
Причина за бан: невъзпитано хлапе, неблагодарност, неграмотност, несериозност, многобройни опити за създаване еднодневки, лигавене, липса на мозъчни гънки, създаване нови акаунти след наложени банове, неспособност да разбере най-просто правило и нарушаване на едно и също правило всеки път въпреки един куп направени забележки от страна на администратор. Нека и всички да видят за какво хлапе става дума - https://i.imgur.com/EnHVL69.png

Потребителски аватар

stambeto2006
Тестов модератор
Тестов модератор
Мнения: 364
Регистриран: 06 окт 2016, 15:44
Се отблагодари: 19 пъти
Получена благодарност: 25 пъти
Години: 24
Контакти:

Лека Редакция на GagSystem

Мнение от stambeto2006 » 06 дек 2018, 00:28

BornToPorn написа:
05 дек 2018, 23:14
:lock: :lock: Да, попитам само кой беше флага за Трансфер ?
BornToPorn Научи се първо да използваш търсачката в форума, виждам че ти е най-лесно за всеки въпрос да пускаш тема. OciXCrom е положил труд да направи такава тема и е описано максимално, а ти сигурно въобще не си положил усилия за да я потърсиш.

Администраторски флагове (константи)
ИзображениеИзображение

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5318
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 75 пъти
Получена благодарност: 560 пъти
Години: 21
Контакти:

Лека Редакция на GagSystem

Мнение от OciXCrom TM » 06 дек 2018, 16:12

Флаговете за достъп до командите се променят от файла configs/cmdaccess.ini.......

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта