Редакция на 2 плъгина BB Hook & Skin Menu

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Отговори
Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU {Vulevv}
Потребител
Потребител
Мнения: 152
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 13 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Редакция на 2 плъгина BB Hook & Skin Menu

Мнение от SkandaU {Vulevv} » 09 яну 2019, 06:09

Възможно ли е този hook да се ползва само в строителната фаза? Ползвам базовия на тирант.

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <engine>


/* Tirant Zombie Base Builder or Veco Zombie Base Builder */
 
#define USE_TIRANT_ZBB
//#define USE_VECO_ZBB
 
#if defined USE_TIRANT_ZBB
  #include <basebuilder>
  #define IsBuildPhase() bb_is_build_phase()
#endif
 
#if defined USE_VECO_ZBB
  #include <vzbb_mod>
  #define IsBuildPhase() user_can_build()
#endif
 
new bool:g_bHook[ 33 ];
 
new gHookOrigins[ 33 ][ 3 ];
 
new g_iHook;
 
new const g_szPrefix[ ] = "Your Prefix Here";
 
public plugin_init( )
{
  register_plugin( "[ ZBB Addon ] Hook", "1.0", "One Above All" );
  
  register_clcmd( "+hook", "hook_on" );
  register_clcmd( "-hook", "hook_off" );
}
public plugin_precache( )
{ 
  g_iHook = precache_model( "sprites/zbb/hook.spr" );
}
public hook_on( id )
{
  if ( !(get_user_flags( id ) & ADMIN_BAN) && !IsBuildPhase( ) )
  {
    ColorMessage( id, "Only^3 Admins^1 can use hook after build phase." );
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  if ( get_user_team( id ) != 2 )
  {
    ColorMessage( id, "Only^3 Counter-Terrorists^1 can use hook!" );
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  if ( IsBuildPhase() || get_user_flags( id ) & ADMIN_BAN && !IsBuildPhase())
  {
    get_user_origin( id, gHookOrigins[ id ], 3 );
    g_bHook[ id ] = true;
    set_task( 0.1, "hook_task", id, "", 0, "ab" );
    hook_task( id );
  }
  return PLUGIN_HANDLED;
}
public hook_off( id )
{
  remove_hook( id );
  return PLUGIN_HANDLED;
}
public hook_task( id )
{
  if( !is_user_connected( id ) || !is_user_alive( id ) )
    remove_hook( id );
  
  remove_beam( id );
  draw_hook( id );
  new iOrigin[ 3 ], Float:fVelocity[ 3 ];
  
  get_user_origin( id, iOrigin );
  new iDistance = get_distance( gHookOrigins[ id ], iOrigin);
  if ( iDistance > 25 )
  {
    fVelocity[ 0 ] = ( gHookOrigins[ id ][ 0 ] - iOrigin[ 0 ] ) * ( 2.0 * 300 / iDistance );
    fVelocity[ 1 ] = ( gHookOrigins[ id ][ 1 ] - iOrigin[ 1 ] ) * ( 2.0 * 300 / iDistance );
    fVelocity[ 2 ] = ( gHookOrigins[ id ][ 2 ] - iOrigin[ 2 ] ) * ( 2.0 * 300 / iDistance );
    entity_set_vector( id, EV_VEC_velocity, fVelocity );
  }
  else
  {
    entity_set_vector( id, EV_VEC_velocity, Float:{0.0,0.0,0.0} );
    remove_hook( id );
  }
}
public draw_hook( id )
{
  message_begin( MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY );
  write_byte( 1 );        // TE_BEAMENTPOINT
  write_short( id );     // Entity index
  write_coord( gHookOrigins[ id ][ 0 ] );   // Origin
  write_coord( gHookOrigins[ id ][ 1 ] );   // Origin
  write_coord( gHookOrigins[ id ][ 2 ] );   // Origin
  write_short( g_iHook );       // Sprite index
  write_byte( 0 );        // Start frame
  write_byte( 0 );        // Framerate
  write_byte( 100 );     // Life
  write_byte( 10 );      // Width
  write_byte( 0 );        // Noise
  write_byte( random_num(0, 255) );    // Red
  write_byte( random_num(0, 255) );    // Green
  write_byte( random_num(0, 255) );    // Blue
  write_byte( 250 );     // Brightness
  write_byte( 1 );        // Speed
  message_end( );
}
public remove_hook( id )
{
  if( task_exists( id ) )
    remove_task( id );
    
  remove_beam(id);
  g_bHook[ id ] = false;
}
public remove_beam(id)
{
  message_begin( MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY );
  write_byte( 99 );
  write_short( id );
  message_end( );
}
stock ColorMessage( const id, const input[ ], any:... )
{
  new iCount = 1, iPlayers[ 32 ];
  static szMessage[ 191 ];
  new iLen = formatex( szMessage, 190, "^4[%s]^1 ", g_szPrefix );
  vformat( szMessage[ iLen ], 190-iLen, input, 3 );
  if ( id ) iPlayers[ 0 ] = id;
  else get_players( iPlayers , iCount , "ch" );
  
  for ( new i = 0; i < iCount; i++ )
  {
    if ( is_user_connected( iPlayers[ i ] ) )
    {
      message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid( "SayText" ), _, iPlayers[ i ] );
      write_byte( iPlayers[ i ] );
      write_string( szMessage );
      message_end( );
    }
  }
}
Skin Menu-то ми е за ескейп сървъра, не запазва самите модели на играчите ами всеки рунд ги реска.. ако може да се оправи да запазва.

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <zombie_escape>
//#include <ze_vip>
 
 
#define PLUGIN "Admin Model Menu"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "?"
 
new g_pCvarUseTimes
new g_iUsedTimes[33]
 
 
public plugin_natives()
{
  register_native("ze_open_skin_menu", "native_ze_open_skin_menu", 1)
}
 
public plugin_init()
{
  register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
  g_pCvarUseTimes = register_cvar("ze_skin_menu_used", "1")
}
 
public plugin_precache()
{
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/gsg9/gsg9.mdl")
	precache_model("models/player/human1/human1.mdl")
}
 
public ze_user_humanized(id)
{
 g_iUsedTimes[id] = 0
}

public model_menu(id)
{
  if (ze_is_user_zombie(id))
  {
    ze_colored_print(id, "!g[AlienPlay.NET] !tYou can't change your skin while zombie!y.")
    return PLUGIN_HANDLED
  }
	
  if (g_iUsedTimes[id] >= get_pcvar_num(g_pCvarUseTimes))
  {
    ze_colored_print(id, "!tMaximum have been reached !y[!g%d!y]!", get_pcvar_num(g_pCvarUseTimes))
    return PLUGIN_HANDLED
  }
  else
  {
    new menu = menu_create("\d[\rAlienPlay.NET\y ~ Skin Models\d]", "menu_skins")
  
    menu_additem(menu, "\wAssassin", "1", 0)
    menu_additem(menu, "\wDeath", "2", 0)
    menu_additem(menu, "\wDobby", "3", 0)
    menu_additem(menu, "\wSonic", "4", 0)
    menu_additem(menu, "\w50cent", "5", 0)
    menu_additem(menu, "\wJoker", "6", 0)
    menu_additem(menu, "\wIronMan", "7", 0)
    menu_additem(menu, "\wDead Space", "8", 0)
		
		// Formatting text that will appear in menu for VIP/NonVIP
		if (get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_E)
		{
			// He is VIP so we show him normally
			menu_additem(menu, "\wTrump \r[VIP]", "9", 0)
		}
		else
		{
			// If he does not have this flag, show him grayed
			menu_additem(menu, "\dTrump [VIP]", "9", 0)
		}
  
    menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)
    menu_display(id, menu, 0)
  }
	
  return PLUGIN_HANDLED
}
public menu_skins(id, menu, item)
{
  if(item == MENU_EXIT)
  {
    menu_destroy(menu)
    return PLUGIN_HANDLED
  }
 
  new data[20], iName[500]
  new acces, callback
  menu_item_getinfo(menu, item, acces, data,20, iName, 500, callback)
 
  new key = str_to_num(data)
 
  switch(key)
  {
    case 1 :
    {
      rg_set_user_model(id, "Asasin2")
      ze_colored_print(id, "You picked the Assassin skin")
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 2 :
    {
      rg_set_user_model(id, "Horseman")
      ze_colored_print(id, "You picked the Horsemanskin", id)
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 3 :
    {
      rg_set_user_model(id, "gta")
      ze_colored_print(id, "You picked the Dobby skin")
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 4 :
    {
      rg_set_user_model(id, "Sonic2")
      ze_colored_print(id, "You picked the Sonic skin")
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 5 :
    {
      rg_set_user_model(id, "vi24")
      ze_colored_print(id, "You picked the vi24 skin")
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 6 :
    {
      rg_set_user_model(id, "Joker2")
      ze_colored_print(id, "You picked the Joker skin")
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 7 :
    {
      rg_set_user_model(id, "flash")
      ze_colored_print(id, "You picked the Flash skin")
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 8 :
    {
      rg_set_user_model(id, "Deadpool")
      ze_colored_print(id, "You picked the Deadpool skin")
      g_iUsedTimes[id]++
    }
    case 9 :
    {
			// Here we handle the two cases
			if (get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_E)
			{
				cs_set_user_model(id, "Trump")
				ze_colored_print(id, "You picked the Trump skin")
				g_iUsedTimes[id]++
			}
			else
			{
				ze_colored_print(id, "!gYou must be VIP to use this skin!y!")
			}
    }
  }
    
  g_iUsedTimes[id]++
  menu_destroy(menu)
  return PLUGIN_HANDLED
}
 
public native_ze_open_skin_menu(id)
{
  model_menu(id)
}

Потребителски аватар

Immediately 1914
Потребител
Потребител
Мнения: 30
Регистриран: 06 май 2018, 14:10
Получена благодарност: 1 път
Контакти:

Редакция на 2 плъгина BB Hook & Skin Menu

Мнение от Immediately 1914 » 09 яну 2019, 16:23

Death is just the beginning of way to Hell.

Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU {Vulevv}
Потребител
Потребител
Мнения: 152
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 13 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Редакция на 2 плъгина BB Hook & Skin Menu

Мнение от SkandaU {Vulevv} » 09 яну 2019, 18:04

Първите ще го пробвам, втория не ми върши работа. Трябва да е вързан иначе не реагира :)

Отговори

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Infamous2018 и 2 госта