Търся Плъгини - /revive, /slap, /ban - за БейсБилдър Мод

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
Darkness*
Потребител
Потребител
Мнения: 28
Регистриран: 07 фев 2019, 00:10
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 1 път

Търся Плъгини - /revive, /slap, /ban - за БейсБилдър Мод

Мнение от Darkness* » 08 фев 2019, 00:34

От заглавието се разбира.

Потребителски аватар

V.A.L.V.E WEB DEV
Потребител
Потребител
Мнения: 305
Регистриран: 18 дек 2016, 22:48
Се отблагодари: 44 пъти
Получена благодарност: 20 пъти
Години: 25

Търсия Плъгини - /revive, /slap, /ban - за БейсБилдър Мод

Мнение от V.A.L.V.E WEB DEV » 08 фев 2019, 00:40

Това е /revive

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <fun>
#include <cstrike>

#define PLUGIN "Revive"
#define VERSION "1.1"
#define AUTHOR "Crey"

#pragma tabsize 0 // 0 = off 1 = on

new g_fade;
new g_arv
const KEYSMENU = MENU_KEY_1|MENU_KEY_2|MENU_KEY_3|MENU_KEY_4|MENU_KEY_5|MENU_KEY_6|MENU_KEY_7|MENU_KEY_8|MENU_KEY_9|MENU_KEY_0

public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	register_clcmd("say /revive","cmd_menu");
     register_clcmd("hex_revive","revive_cmd",ADMIN_LEVEL_H);
	g_fade = get_user_msgid("ScreenFade");
	register_menu("Auto Revive Menu", KEYSMENU, "admin_menu")
     //register_clcmd("show_menu_arv","adminmenu");
	 register_logevent("round_end", 2, "1=Round_End")
	g_arv = 0
}
public client_authorized(id)
{
client_cmd(0,"setinfo ^"_vgui_menus^" ^"1^"");
set_user_info(id, "_vgui_menus", "1");
}
public cmd_menu(client)
{
    if ( !(get_user_flags( client ) & ADMIN_LEVEL_H) )
	{
	ColorPrint( client, "You have no access to this command." );
	//client_cmd(client,"spk ^"sound/soundeffect/insufficient_permissions.wav^"");
	return PLUGIN_HANDLED;
     } 
    
    new hMenu = menu_create( "\rRevive Menu", "CMDMenu_Handler" );
    menu_additem( hMenu, "Revive Player", "0" );
    menu_additem( hMenu, "Revive All", "1" );
    menu_additem( hMenu, "Revive Self", "2" );
    menu_additem( hMenu, "Revive \rCT", "3" );
    menu_additem( hMenu, "Revive \rTerrorist", "4" );
    if(get_user_flags(client) && ADMIN_IMMUNITY)
    menu_additem( hMenu, "Auto \rRevive \wMenu", "5" );
    
    menu_display( client, hMenu, 0 );
    return PLUGIN_HANDLED;
}
public CMDMenu_Handler( id, hMenu, iItem )
{
    if( iItem == MENU_EXIT )
    {
        menu_destroy( hMenu );
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new szData[ 6 ];
    new iAccess, hCallback;
    
    menu_item_getinfo( hMenu, iItem, iAccess, szData, 5, _, _, hCallback );
    
    switch( str_to_num( szData ) )
    {
        case 0: 
        {
            CmdRV( id )
        }
        
        case 1:
        {
	        client_cmd(id,"hex_revive ^"@CT^" ^"100^" ^"0^"");
		   client_cmd(id,"hex_revive ^"@T^" ^"100^" ^"0^"");
		   ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive All]^1",szName(id));
        }
        
        case 2:
        {
		   if(!is_user_alive(id))
		   {
            Revive(id,100,0)
		   ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive]^1",szName(id));
		   }
        }  
		
	    case 3:
        {
            client_cmd(id,"hex_revive ^"@CT^" ^"100^" ^"0^"");
		   ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive CT]^1",szName(id));
        }
        
        case 4:
        {
            client_cmd(id,"hex_revive ^"@T^" ^"100^" ^"0^"");
		   ColorPrint(0, "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive Terrorist]^1",szName(id));    
        }
	    case 5:
	    {
	    if(get_user_flags(id) && ADMIN_IMMUNITY)
	    show_menu_arv(id)
	    }
    }
    
    menu_destroy( hMenu );
    return PLUGIN_HANDLED;
}
show_menu_arv(id)
{
if(get_user_flags(id) && ADMIN_IMMUNITY)
{
static menu[250], len
len = 0

// Title
len += formatex(menu[len], charsmax(menu) - len, "\rAuto Revive Menu^n^n")
// 2. un Stuck
len += formatex(menu[len], charsmax(menu) - len, "\r1.\w Auto Revive %s^n^n",g_arv ? "\r[ON]" : "\y[OFF]")

len += formatex(menu[len], charsmax(menu) - len, "^n^n\r0.\w Exit", id)
	
show_menu(id, KEYSMENU, menu, -1, "Auto Revive Menu")
}
}
public admin_menu(id, key, menu)
{
	switch (key)
	{

		case 0: // Extra Items
		{
			if(g_arv == 0)
			{
				g_arv = 1
				set_task(1.0,"aRv");
				
		}else if(g_arv == 1)
		{
               
			ColorPrint(0,"^4^1 Auto ^4Revive^1 Desactivated.")
			g_arv = 0
			remove_task(id)
		}
	     }
	}
}
public aRv(id)
{
if(g_arv == 1)
{
client_cmd(id,"hex_revive ^"@CT^" ^"100^" ^"0^"");
client_cmd(id,"hex_revive ^"@T^" ^"100^" ^"0^"");
ColorPrint(0,"^4^1 Auto ^4Revive^1 Actived.")
set_task(20.0,"aRv");	
}
}
public round_end(id)
{
remove_task(id)
g_arv = 0	
}
public CmdRV( client )
{
	
	if ( !(get_user_flags( client ) & ADMIN_LEVEL_H) )
	{
	ColorPrint( client, " You have no access to this command." );
	return PLUGIN_HANDLED;
     } 
	
	static szItem[ 128 ], Menu, Players[ 32 ], iNum, szTempid[ 10 ];
	
	formatex( szItem, charsmax( szItem ), "\rRevive Player Menu");
	
	Menu = menu_create( szItem, "SubRV" );
	
	get_players( Players, iNum)

	for ( new i; i < iNum; i++ )
	{
		new iPlayer = Players[ i ];
		if( !is_user_connected(iPlayer) || is_user_bot(iPlayer) || is_user_alive(iPlayer) || cs_get_user_team(iPlayer) == CS_TEAM_SPECTATOR)
          continue;
		
		num_to_str( iPlayer, szTempid, charsmax( szTempid ) );
		
		formatex( szItem, charsmax( szItem ), "%s", szName( iPlayer ));
		
		menu_additem( Menu, szItem, szTempid );
	}
	
	menu_display( client, Menu );
	
	return 1;
}

public SubRV( client, Menu, Item )
{
	
	if ( Item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy( Menu );
		
		return 1;
	}
	
	new Access, Callback, Name[ 64 ], Data[ 6 ];
	
	menu_item_getinfo( Menu, Item, Access, Data, charsmax( Data ), Name, charsmax( Name ),Callback );
	
	new iPlayer = str_to_num( Data );

	
	ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Gave Revive To ^4[%s]^1",szName( client ),szName( iPlayer ));
	
	Revive(iPlayer,100,0);
	menu_destroy( Menu );
	
	CmdRV( client );
	
	return 1;
}
public revive_cmd(id,level,cid)
{
	if(!get_user_flags(id) && ADMIN_LEVEL_H)
		return PLUGIN_HANDLED;
		
	if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_SPECTATOR)
	     return PLUGIN_HANDLED;
	
	new 
	arg[32],arg2[4],arg3[4],
	name[32],hp,armor;
	read_argv(1,arg,31);
	read_argv(2,arg2,3);
	read_argv(3,arg3,3);
	get_user_name(id,name,31);
	new argc = read_argc();
	if(argc < 2) {hp = 100;armor = 0;}
	else if(argc == 3) {hp = str_to_num(arg2);armor = 0;}
	else {hp = str_to_num(arg2);armor = str_to_num(arg3);}
	if(arg[0] == '@')
	{
		new players[32],teamname[24],tname[16],num,index,i;
		if(arg[1])
		{
			if(arg[1] == 'T')
			{
				copy(tname,15,"TERRORIST");
				copy(teamname,23,"Terrorist");
			} else if(arg[1] == 'C' && arg[2] == 'T') {
				copy(tname,15,"CT");
				copy(teamname,23,"Counter-Terrorist");
			} else {
				console_print(id,"Usage: @T/@CT");
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			get_players(players,num,"be",tname);
		} else {
			get_players(players,num);
			copy(teamname,23,"All");
		}
		if(num == 0)
		{
			console_print(id,"No players in team %s",teamname);
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		for(i = 0;i < num;i++)
		{
			index = players[i];
			if(!is_user_alive(index) && !is_user_bot(index) && !is_user_hltv(index) && cs_get_user_team(index) != CS_TEAM_SPECTATOR)
			{
			Revive(index,hp,armor);
			}
		}
		log_amx("ADMIN %s: Revive %s with %i hp and %i armor",name,teamname,hp,armor);
	} else {
		new target = cmd_target(id,arg,3);
		if(!is_user_alive(target) && !is_user_bot(target) && !is_user_hltv(target) && cs_get_user_team(target) != CS_TEAM_SPECTATOR)
		{
		
		if(!target)
		return PLUGIN_HANDLED;
		if(is_user_alive(target))
		{
			console_print(id,"Player is allready alive !");
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		new namet[32]; 
		get_user_name(target,namet,31);		
		Revive(target,hp,armor);
		
		log_amx("ADMIN %s: Revive %s with %i hp and %i armor",name,namet,hp,armor);
	     }
	}
	return PLUGIN_HANDLED;
}
Revive(index,hp,armor)
{
	if(cs_get_user_team(index) == CS_TEAM_SPECTATOR)
	     return PLUGIN_HANDLED;
     
	set_pev(index,pev_deadflag,DEAD_RESPAWNABLE);
	set_pev(index,pev_iuser1,0);
	dllfunc(DLLFunc_Think,index);
	engfunc(EngFunc_SetOrigin,index,Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0});
	new array[3];
	array[0] = index;
	array[1] = hp;
	array[2] = armor
	set_task(0.5,"respawn",0,array,3);
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}
public respawn(array[3])
{
	new index = array[0];
	new hp = array[1];
	new armor = array[2];
	if(is_user_connected(index))
	{
		dllfunc(DLLFunc_Spawn,index);
		set_pev(index,pev_health,float(hp));
		set_pev(index,pev_armorvalue,float(armor));
		switch(get_user_team(index))
    	{
      		case 1:
      		{
        		fm_give_item(index,"weapon_knife");
      		}
      		case 2:
      		{
        		 	fm_give_item(index,"weapon_knife");
      		}
    	}
		Fade(index,0,255,0,30);
	}
}
stock fm_give_item(id,const item[])
{
	static ent
	ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, item));
	if(!pev_valid(ent)) return;
  
	static Float:originF[3]
	pev(id, pev_origin, originF);
	set_pev(ent, pev_origin, originF);
	set_pev(ent, pev_spawnflags, pev(ent, pev_spawnflags) | SF_NORESPAWN);
	dllfunc(DLLFunc_Spawn, ent);
  
	static save
	save = pev(ent, pev_solid);
	dllfunc(DLLFunc_Touch, ent, id);
	if(pev(ent,pev_solid) != save)
		return;
   
	engfunc(EngFunc_RemoveEntity, ent);
}
stock Fade(index,red,green,blue,alpha)
{
	message_begin(MSG_ONE,g_fade,{0,0,0},index);
	write_short(1<<10);
	write_short(1<<10);
	write_short(1<<12);
	write_byte(red);
	write_byte(green);
	write_byte(blue);
	write_byte(alpha);
	message_end();
}
stock ColorPrint( const client, const szString[], any:... )
{
	new szMsg[ 191 ], Players[ 32 ], PNum = 1;
	
	static Len; Len = formatex( szMsg, charsmax( szMsg ), "");
	
	vformat( szMsg[ Len ], charsmax ( szMsg ) - Len, szString, 3 );
	
	if ( client )	Players[ 0 ] = client;
	
	else	get_players( Players, PNum, "ch" );
	
	for ( new i; i < PNum; i++ )
	{
		if ( is_user_connected( Players[ i ] ) )
		{
			message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid( "SayText" ) ,_, Players[ i ] );
			
			write_byte( Players[ i ] );
			
			write_string( szMsg );
			
			message_end( );
		}
	}
	
	return 1;
}

stock szName( const index )
{
	static g_szName[ 32 ];
	
	get_user_name( index, g_szName, charsmax( g_szName ) );
	
	return g_szName;
}
stock fm_get_user_team( const index )
	return get_pdata_int( index, 114 );
	
Стар никнейм в форума: emineemrs94
GameHost-BG :hooray:
Има 1 бутон "Like" можете по често да го използвате :cool:
"Действителната стойност на ума ви може да се определи според размера на доходите, които ще получавате от продажбата на вашите услуги. Парите не са с по-висока цена от ума. Често стойността им е по-ниска." Наполеон Хил

Потребителски аватар

thoughtz 821E3
Модератор
Модератор
Мнения: 369
Регистриран: 13 окт 2016, 00:32
Местоположение: гр. София
Се отблагодари: 32 пъти
Получена благодарност: 32 пъти
Години: 27
Контакти:

Търсия Плъгини - /revive, /slap, /ban - за БейсБилдър Мод

Мнение от thoughtz 821E3 » 08 фев 2019, 00:43

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fakemeta>
#include <cstrike>
#include <colorchat>
#include <fun>

#define PLUGIN	"slash commands"
#define VERSION	"1"
#define AUTHOR	"Amir.H.M"
#define ACCESS ADMIN_BAN


public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
	register_clcmd("say /r","restart",ACCESS)
	register_clcmd("say /a","amxmodmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /sm","slapmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /sxe","sxemenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /ss","ssmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /map","changemapmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /votemap","votemapmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /km","kickmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /am","adminsmanager",ACCESS)
	register_clcmd("say /bm","amx_banmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /ubm","amx_unbanmenu",ACCESS)
	register_clcmd("say /g","gag",ACCESS)
	register_clcmd("say /team","team",ACCESS)
}
public restart(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		server_cmd("sv_restart 1");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/r",name)

	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public amxmodmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amxmodmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/a",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server AmxModX Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public adminsmanager(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"say_team /adminsmanager");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/am",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server AdminsManager Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public amx_banmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_banmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/bm",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server Ban Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public amx_unbanmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_unbanmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/ubm",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server UnBan Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public slapmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_slapmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/sm",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server Slap/Slay Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public sxemenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_sxe_menu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/sxe",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server SXE Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public ssmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_sxe_ss_menu");
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public changemapmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_mapmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/map",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server ChangeMap Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public votemapmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_votemapmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/votemap",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server VoteMap Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public kickmenu(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_kickmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/k",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server Kick Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public gag(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_gagmenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/g",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server Gag Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public team(id, level, cid)
{
	if(cmd_access(id,level, cid, 1))
	{
		new name[32]
		get_user_info(id, "name", name, 31)
		client_cmd(id,"amx_teammenu");
		ColorChat(0, TEAM_COLOR,"%s ^1: ^4/team",name)
		ColorChat(0, GREEN,"Server TeamsManager Menu",name)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ ansicpg950\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil\\ fcharset136 Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1028\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Виж дали ще ти свърши работа.

Потребителски аватар

Автор на темата
Darkness*
Потребител
Потребител
Мнения: 28
Регистриран: 07 фев 2019, 00:10
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 1 път

Търсия Плъгини - /revive, /slap, /ban - за БейсБилдър Мод

Мнение от Darkness* » 08 фев 2019, 00:53

V.A.L.V.E написа:
08 фев 2019, 00:40
Това е /revive

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <fun>
#include <cstrike>

#define PLUGIN "Revive"
#define VERSION "1.1"
#define AUTHOR "Crey"

#pragma tabsize 0 // 0 = off 1 = on

new g_fade;
new g_arv
const KEYSMENU = MENU_KEY_1|MENU_KEY_2|MENU_KEY_3|MENU_KEY_4|MENU_KEY_5|MENU_KEY_6|MENU_KEY_7|MENU_KEY_8|MENU_KEY_9|MENU_KEY_0

public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	register_clcmd("say /revive","cmd_menu");
     register_clcmd("hex_revive","revive_cmd",ADMIN_LEVEL_H);
	g_fade = get_user_msgid("ScreenFade");
	register_menu("Auto Revive Menu", KEYSMENU, "admin_menu")
     //register_clcmd("show_menu_arv","adminmenu");
	 register_logevent("round_end", 2, "1=Round_End")
	g_arv = 0
}
public client_authorized(id)
{
client_cmd(0,"setinfo ^"_vgui_menus^" ^"1^"");
set_user_info(id, "_vgui_menus", "1");
}
public cmd_menu(client)
{
    if ( !(get_user_flags( client ) & ADMIN_LEVEL_H) )
	{
	ColorPrint( client, "You have no access to this command." );
	//client_cmd(client,"spk ^"sound/soundeffect/insufficient_permissions.wav^"");
	return PLUGIN_HANDLED;
     } 
    
    new hMenu = menu_create( "\rRevive Menu", "CMDMenu_Handler" );
    menu_additem( hMenu, "Revive Player", "0" );
    menu_additem( hMenu, "Revive All", "1" );
    menu_additem( hMenu, "Revive Self", "2" );
    menu_additem( hMenu, "Revive \rCT", "3" );
    menu_additem( hMenu, "Revive \rTerrorist", "4" );
    if(get_user_flags(client) && ADMIN_IMMUNITY)
    menu_additem( hMenu, "Auto \rRevive \wMenu", "5" );
    
    menu_display( client, hMenu, 0 );
    return PLUGIN_HANDLED;
}
public CMDMenu_Handler( id, hMenu, iItem )
{
    if( iItem == MENU_EXIT )
    {
        menu_destroy( hMenu );
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new szData[ 6 ];
    new iAccess, hCallback;
    
    menu_item_getinfo( hMenu, iItem, iAccess, szData, 5, _, _, hCallback );
    
    switch( str_to_num( szData ) )
    {
        case 0: 
        {
            CmdRV( id )
        }
        
        case 1:
        {
	        client_cmd(id,"hex_revive ^"@CT^" ^"100^" ^"0^"");
		   client_cmd(id,"hex_revive ^"@T^" ^"100^" ^"0^"");
		   ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive All]^1",szName(id));
        }
        
        case 2:
        {
		   if(!is_user_alive(id))
		   {
            Revive(id,100,0)
		   ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive]^1",szName(id));
		   }
        }  
		
	    case 3:
        {
            client_cmd(id,"hex_revive ^"@CT^" ^"100^" ^"0^"");
		   ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive CT]^1",szName(id));
        }
        
        case 4:
        {
            client_cmd(id,"hex_revive ^"@T^" ^"100^" ^"0^"");
		   ColorPrint(0, "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Use Command ^4[Revive Terrorist]^1",szName(id));    
        }
	    case 5:
	    {
	    if(get_user_flags(id) && ADMIN_IMMUNITY)
	    show_menu_arv(id)
	    }
    }
    
    menu_destroy( hMenu );
    return PLUGIN_HANDLED;
}
show_menu_arv(id)
{
if(get_user_flags(id) && ADMIN_IMMUNITY)
{
static menu[250], len
len = 0

// Title
len += formatex(menu[len], charsmax(menu) - len, "\rAuto Revive Menu^n^n")
// 2. un Stuck
len += formatex(menu[len], charsmax(menu) - len, "\r1.\w Auto Revive %s^n^n",g_arv ? "\r[ON]" : "\y[OFF]")

len += formatex(menu[len], charsmax(menu) - len, "^n^n\r0.\w Exit", id)
	
show_menu(id, KEYSMENU, menu, -1, "Auto Revive Menu")
}
}
public admin_menu(id, key, menu)
{
	switch (key)
	{

		case 0: // Extra Items
		{
			if(g_arv == 0)
			{
				g_arv = 1
				set_task(1.0,"aRv");
				
		}else if(g_arv == 1)
		{
               
			ColorPrint(0,"^4^1 Auto ^4Revive^1 Desactivated.")
			g_arv = 0
			remove_task(id)
		}
	     }
	}
}
public aRv(id)
{
if(g_arv == 1)
{
client_cmd(id,"hex_revive ^"@CT^" ^"100^" ^"0^"");
client_cmd(id,"hex_revive ^"@T^" ^"100^" ^"0^"");
ColorPrint(0,"^4^1 Auto ^4Revive^1 Actived.")
set_task(20.0,"aRv");	
}
}
public round_end(id)
{
remove_task(id)
g_arv = 0	
}
public CmdRV( client )
{
	
	if ( !(get_user_flags( client ) & ADMIN_LEVEL_H) )
	{
	ColorPrint( client, " You have no access to this command." );
	return PLUGIN_HANDLED;
     } 
	
	static szItem[ 128 ], Menu, Players[ 32 ], iNum, szTempid[ 10 ];
	
	formatex( szItem, charsmax( szItem ), "\rRevive Player Menu");
	
	Menu = menu_create( szItem, "SubRV" );
	
	get_players( Players, iNum)

	for ( new i; i < iNum; i++ )
	{
		new iPlayer = Players[ i ];
		if( !is_user_connected(iPlayer) || is_user_bot(iPlayer) || is_user_alive(iPlayer) || cs_get_user_team(iPlayer) == CS_TEAM_SPECTATOR)
          continue;
		
		num_to_str( iPlayer, szTempid, charsmax( szTempid ) );
		
		formatex( szItem, charsmax( szItem ), "%s", szName( iPlayer ));
		
		menu_additem( Menu, szItem, szTempid );
	}
	
	menu_display( client, Menu );
	
	return 1;
}

public SubRV( client, Menu, Item )
{
	
	if ( Item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy( Menu );
		
		return 1;
	}
	
	new Access, Callback, Name[ 64 ], Data[ 6 ];
	
	menu_item_getinfo( Menu, Item, Access, Data, charsmax( Data ), Name, charsmax( Name ),Callback );
	
	new iPlayer = str_to_num( Data );

	
	ColorPrint(0 , "^4^3[ADMIN : ^4%s^3]^1 Gave Revive To ^4[%s]^1",szName( client ),szName( iPlayer ));
	
	Revive(iPlayer,100,0);
	menu_destroy( Menu );
	
	CmdRV( client );
	
	return 1;
}
public revive_cmd(id,level,cid)
{
	if(!get_user_flags(id) && ADMIN_LEVEL_H)
		return PLUGIN_HANDLED;
		
	if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_SPECTATOR)
	     return PLUGIN_HANDLED;
	
	new 
	arg[32],arg2[4],arg3[4],
	name[32],hp,armor;
	read_argv(1,arg,31);
	read_argv(2,arg2,3);
	read_argv(3,arg3,3);
	get_user_name(id,name,31);
	new argc = read_argc();
	if(argc < 2) {hp = 100;armor = 0;}
	else if(argc == 3) {hp = str_to_num(arg2);armor = 0;}
	else {hp = str_to_num(arg2);armor = str_to_num(arg3);}
	if(arg[0] == '@')
	{
		new players[32],teamname[24],tname[16],num,index,i;
		if(arg[1])
		{
			if(arg[1] == 'T')
			{
				copy(tname,15,"TERRORIST");
				copy(teamname,23,"Terrorist");
			} else if(arg[1] == 'C' && arg[2] == 'T') {
				copy(tname,15,"CT");
				copy(teamname,23,"Counter-Terrorist");
			} else {
				console_print(id,"Usage: @T/@CT");
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			get_players(players,num,"be",tname);
		} else {
			get_players(players,num);
			copy(teamname,23,"All");
		}
		if(num == 0)
		{
			console_print(id,"No players in team %s",teamname);
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		for(i = 0;i < num;i++)
		{
			index = players[i];
			if(!is_user_alive(index) && !is_user_bot(index) && !is_user_hltv(index) && cs_get_user_team(index) != CS_TEAM_SPECTATOR)
			{
			Revive(index,hp,armor);
			}
		}
		log_amx("ADMIN %s: Revive %s with %i hp and %i armor",name,teamname,hp,armor);
	} else {
		new target = cmd_target(id,arg,3);
		if(!is_user_alive(target) && !is_user_bot(target) && !is_user_hltv(target) && cs_get_user_team(target) != CS_TEAM_SPECTATOR)
		{
		
		if(!target)
		return PLUGIN_HANDLED;
		if(is_user_alive(target))
		{
			console_print(id,"Player is allready alive !");
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		new namet[32]; 
		get_user_name(target,namet,31);		
		Revive(target,hp,armor);
		
		log_amx("ADMIN %s: Revive %s with %i hp and %i armor",name,namet,hp,armor);
	     }
	}
	return PLUGIN_HANDLED;
}
Revive(index,hp,armor)
{
	if(cs_get_user_team(index) == CS_TEAM_SPECTATOR)
	     return PLUGIN_HANDLED;
     
	set_pev(index,pev_deadflag,DEAD_RESPAWNABLE);
	set_pev(index,pev_iuser1,0);
	dllfunc(DLLFunc_Think,index);
	engfunc(EngFunc_SetOrigin,index,Float:{-4800.0,-4800.0,-4800.0});
	new array[3];
	array[0] = index;
	array[1] = hp;
	array[2] = armor
	set_task(0.5,"respawn",0,array,3);
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}
public respawn(array[3])
{
	new index = array[0];
	new hp = array[1];
	new armor = array[2];
	if(is_user_connected(index))
	{
		dllfunc(DLLFunc_Spawn,index);
		set_pev(index,pev_health,float(hp));
		set_pev(index,pev_armorvalue,float(armor));
		switch(get_user_team(index))
    	{
      		case 1:
      		{
        		fm_give_item(index,"weapon_knife");
      		}
      		case 2:
      		{
        		 	fm_give_item(index,"weapon_knife");
      		}
    	}
		Fade(index,0,255,0,30);
	}
}
stock fm_give_item(id,const item[])
{
	static ent
	ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, item));
	if(!pev_valid(ent)) return;
  
	static Float:originF[3]
	pev(id, pev_origin, originF);
	set_pev(ent, pev_origin, originF);
	set_pev(ent, pev_spawnflags, pev(ent, pev_spawnflags) | SF_NORESPAWN);
	dllfunc(DLLFunc_Spawn, ent);
  
	static save
	save = pev(ent, pev_solid);
	dllfunc(DLLFunc_Touch, ent, id);
	if(pev(ent,pev_solid) != save)
		return;
   
	engfunc(EngFunc_RemoveEntity, ent);
}
stock Fade(index,red,green,blue,alpha)
{
	message_begin(MSG_ONE,g_fade,{0,0,0},index);
	write_short(1<<10);
	write_short(1<<10);
	write_short(1<<12);
	write_byte(red);
	write_byte(green);
	write_byte(blue);
	write_byte(alpha);
	message_end();
}
stock ColorPrint( const client, const szString[], any:... )
{
	new szMsg[ 191 ], Players[ 32 ], PNum = 1;
	
	static Len; Len = formatex( szMsg, charsmax( szMsg ), "");
	
	vformat( szMsg[ Len ], charsmax ( szMsg ) - Len, szString, 3 );
	
	if ( client )	Players[ 0 ] = client;
	
	else	get_players( Players, PNum, "ch" );
	
	for ( new i; i < PNum; i++ )
	{
		if ( is_user_connected( Players[ i ] ) )
		{
			message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid( "SayText" ) ,_, Players[ i ] );
			
			write_byte( Players[ i ] );
			
			write_string( szMsg );
			
			message_end( );
		}
	}
	
	return 1;
}

stock szName( const index )
{
	static g_szName[ 32 ];
	
	get_user_name( index, g_szName, charsmax( g_szName ) );
	
	return g_szName;
}
stock fm_get_user_team( const index )
	return get_pdata_int( index, 114 );
	
Не работи пробвах ?

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5392
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 87 пъти
Получена благодарност: 602 пъти
Години: 21
Контакти:

Търся Плъгини - /revive, /slap, /ban - за БейсБилдър Мод

Мнение от OciXCrom TM » 08 фев 2019, 11:01


Потребителски аватар

Автор на темата
Darkness*
Потребител
Потребител
Мнения: 28
Регистриран: 07 фев 2019, 00:10
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 1 път

Търся Плъгини - /revive, /slap, /ban - за БейсБилдър Мод

Мнение от Darkness* » 08 фев 2019, 12:01

OciXCrom написа:
08 фев 2019, 11:01
viewtopic.php?f=20&t=1538
:tnx: :lock: :lock: :lock:

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: 1n1 , M36 и 1 гост