Заявка за Преработка на RankSystem?

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
Awake
Потребител
Потребител
Мнения: 75
Регистриран: 01 окт 2018, 14:25
Се отблагодари: 2 пъти
Получена благодарност: 3 пъти

Заявка за Преработка на RankSystem?

Мнение от Awake » 18 апр 2019, 15:25

Някой, може ли да преработи тази ранк система
1.Искам да има HUD съобщение, долу до хп-то и армора, със зелен цвят, без да премигва.
пример:
Rank: [New] XP: [0/50] Както го нагласите, но да показва това.

2.При вдигане на левел да изписва в чата само на играча, който е вдигнал левела.

3.Когато някой напише /showrank да, излиза ранка му и до колко килове ще е другия ранк!

4.Да се добавят тези 2 команди
ranks_give_xp -- дава XP на определен играч (само за админи)
ranks_reset_xp -- ресетира XP-то на определен играч (само за админи)

Добавено преди 18 минути 11 секунди:
От тук може да вземете нужните неща, изискванията тук са същите само, че без командите и ранка е горе в ляво, а аз го искам долу, просто не знам как да ги слея.

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <colorchat>
#include <fvault>

#define MaxLevels 11
#define IsPlayer(%1) (1 <= %1 <= g_iMaxPlayers)

#define CHAT_ACCESS ADMIN_ALL

new gMaxPlayers, gMsgSayText, syncObj, Level[11], eXP[11]
new ranks_hud, knife_xp, he_xp, hs_xp, kill_xp, kill_msg

new const g_vault_name[] = "levelsz";
//new const rprefix[]= "Ranks";
new iCvarPrefix;

new const Levels[MaxLevels] =
{
  0,
  150, 
  350,
  700, 
  1200,
  2000,
  4000,
  7000,
  12000,
  20000,
  30000,
}

new const Prefix[MaxLevels][] =
{
  "[Newbie]", 
  "[Killer]", 
  "[Pro]", 
  "[Mega]", 
  "[Freak]", 
  "[MAJOR]", 
  "[COLONEL]", 
  "[GENERAL]", 
  "[ASSASSIN-IMMUNITY]", 
  "[CONSIGLIERE-VIP]", 
  "[THE-BOSS-ADMIN]", 
}

public plugin_init()
{
register_plugin("RankSystem", "1.0a", "alt.nick")

register_event("DeathMsg","client_death","a")
register_clcmd("say", "hook_say")
register_clcmd("say_team", "hook_teamsay")

register_clcmd("say /rank", "cmdRank")
register_clcmd("say_team /rank", "cmdRank")


ranks_hud = register_cvar("ranks_hud", "1")   // Äàëè äà ñå ïîÿâÿâà õúä ïðè âëèçàíå â ñúðâúðà. Âêëþ÷åíî 1/0 Èçêëþ÷åíî
knife_xp = register_cvar("knife_xp", "4")   // Êîëêî ÕÐ äà äàâà çà óáèéñòâî ñ íîæ.
he_xp = register_cvar("he_xp", "2")    // Êîëêî ÕÐ äà äàâà çà óáèéñòâî ñ Granata (HE).
hs_xp = register_cvar("hs_xp", "2")    // Êîëêî ÕÐ äà äàâà çà óáèéñòâî ñ Headshot.
kill_xp = register_cvar("kill_xp", "1")    // Êîëêî ÕÐ äà äàâà çà íîðìàëíî óáèéñòâî.  
kill_msg = register_cvar("kill_msg", "1")  // Äàëè äà ïîêàçâà êîé ñòå óáèëè è êîëêî ÕÐ ñòå ïîëó÷èëè. Âêëþ÷åíî 1/0 Èçêëþ÷åíî

register_concmd ("amx_give_xp", "CmdAddXP", ADMIN_LEVEL_A, "<nick | @ct | @t | @all> <xp>")

iCvarPrefix = register_cvar("amx_rank_prefix", "Ranks");

gMaxPlayers = get_maxplayers()
gMsgSayText = get_user_msgid("SayText")

syncObj   = CreateHudSyncObj()

fvault_load(g_vault_name)
}

public ShowHud(id)
{
set_hudmessage(185, 239, 251, -1.0, 0.01, 0, 6.0, 1.0, 0.0, 0.0, -1)
ShowSyncHudMsg(id, syncObj,"Rank: %s | XP: %i | Level: %i", Prefix[Level[id]], eXP[id], Level[id])
}

public client_putinserver(id)
{
if(get_pcvar_num(ranks_hud) == 1)
set_task(1.0, "ShowHud", id, _, _, "b")

if(Level[id] < MaxLevels-1)
  while(eXP[id] >= Levels[Level[id]])
    Level[id] += 1
}

public client_death(killer, victim, weapon, hitgroup, TK)
{    
  if(killer == victim)
    return PLUGIN_HANDLED
  
  new headshot = (hitgroup == HIT_HEAD) ? 1 : 0
  
  new rprefix[64];
  get_pcvar_string(iCvarPrefix, rprefix, sizeof rprefix - 1);
  
  switch(weapon)
  {
    case CSW_HEGRENADE:
    {
      eXP[killer] += get_pcvar_num(he_xp)
      CheckLevel(killer)
      SaveData(killer)
      if(get_pcvar_num(kill_msg) == 1)
        ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s]^1 poluchihte^4 %d XP^1 poradi ubiistwoto s^4 HE^1.", rprefix, get_pcvar_num(he_xp))
      
      return PLUGIN_CONTINUE
    }
    case CSW_KNIFE:
    {
      eXP[killer] += get_pcvar_num(knife_xp)
      CheckLevel(killer)
      SaveData(killer)
      if(get_pcvar_num(kill_msg) == 1)
        ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s]^1 poluchihte^4 %d XP^1 poradi ubiistwoto s^4 noj^1.",rprefix, get_pcvar_num(knife_xp))
      
      return PLUGIN_CONTINUE
    }
  }
  
  if(headshot)
  {
    eXP[killer] += get_pcvar_num(hs_xp)
    CheckLevel(killer)
    SaveData(killer)
    if(get_pcvar_num(kill_msg) == 1)
      ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s]^1 poluchihte^4 %d XP^1 poradi ubiistwoto s^4 HS^1.",rprefix, get_pcvar_num(hs_xp))
    
    return PLUGIN_CONTINUE
  }
  
  else
  {
    eXP[killer] += get_pcvar_num(kill_xp)
    CheckLevel(killer)
    SaveData(killer)
    if(get_pcvar_num(kill_msg) == 1)
      ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s]^1 poluchihte^4 %d XP^1.", rprefix, get_pcvar_num(kill_xp))
    
    return PLUGIN_CONTINUE
  }
  
  CheckLevel(killer)
  SaveData(killer)
  return PLUGIN_CONTINUE
}

public CheckLevel(id)
{
  if(Level[id] < MaxLevels-1)
    while(eXP[id] >= Levels[Level[id]])
    Level[id] += 1
}

public client_connect(id)
{
  LoadData(id)
}


public client_disconnect(id)
{
  SaveData(id)
  eXP[id] = 0
  Level[id] = 0
  remove_task(id)
}public cmdRank(id)
{
  new rprefix[64];
  get_pcvar_string(iCvarPrefix, rprefix, sizeof rprefix - 1);
  if(is_user_connected(id))
    ColorChat(id, NORMAL, "^4[%s]^1 Rank:^4 %s^1 | XP:^4 %d^1 | Level:^4 %d^1.", rprefix, Prefix[Level[id]], eXP[id], Level[id])
}

public CmdAddXP (iPlayer, level, cid)
{
  if(!cmd_access(iPlayer, level, cid, 3)) return PLUGIN_HANDLED;
  
  new arg [32]
  read_argv (1, arg, 31)
  
  new AddXP [32]
  read_argv (2, AddXP, charsmax (AddXP))
  
  new XPtoGive = str_to_num (AddXP)
  
  new AdminName [32]
  new TargetName [32]
  get_user_name (iPlayer, AdminName, charsmax (AdminName))
  
  new rprefix[64];
  get_pcvar_string(iCvarPrefix, rprefix, sizeof rprefix - 1);
  
  if(arg[0]=='@')
  {
    if(equali(arg[1],"All") || equali(arg[1],"ALL"))
    {
      new players[32], totalplayers, All
      get_players(players, totalplayers)
      
      for (new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        All = players[i]
        
        eXP[All] += XPtoGive
      }
      
      CheckLevel(All)
      ColorChat(0, NORMAL, "^4[%s]^1 ^3%s^1 dade^4 %i^1 XP na vsichki ^4igrachi^1!", rprefix, AdminName, XPtoGive)
    }
    else if(equali(arg[1],"T") || equali(arg[1],"t"))
    {
      new players[32], totalplayers, T
      get_players(players, totalplayers)
      
      
      for (new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        if (get_user_team(players[i]) == 1)
        {
          T = players[i]
          
          eXP[T] += XPtoGive
        }
      }
      
      CheckLevel(T)
      ColorChat(0, RED, "^4[%s] ^1%s dade^4 %i^1 XP na vsichki ^3 Teroristi^1.", rprefix, AdminName, XPtoGive)
    }
    else if(equali(arg[1],"CT") || equali(arg[1],"ct"))
    {
      new players[32], totalplayers, CT
      get_players(players, totalplayers)
      
      for(new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        if(get_user_team(players[i]) == 2)
        {
          CT = players[i]
          
          eXP[CT] += XPtoGive
        }
      }
      
      CheckLevel(CT)
      ColorChat(0, BLUE, "^4[%s]^1 %s^1 dade^4 %i^1 XP na wsichki ^3 Kontra-Teroristi^1!", rprefix, AdminName, XPtoGive)
    }
  }
  else
  {
    new iTarget = cmd_target(iPlayer, arg, 3)
    get_user_name (iTarget, TargetName, charsmax (TargetName))
    
    if(iTarget)
    {
      eXP[iTarget] += XPtoGive
      
      CheckLevel(iTarget)
      ColorChat(0, NORMAL, "^4[%s]^1 ^3%s^1 dade^4 %i^1 XP na^4 %s^1.", rprefix, AdminName, XPtoGive, TargetName)
    }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
}

bool:IsValidMessage( szMessage[ ], iLen )
{
read_args( szMessage, iLen )
remove_quotes( szMessage )

new iPos, cChar
while( 0 <= ( cChar = szMessage[ iPos++ ] ) <= 255 )
{
  if( cChar != ' ' && cChar != '%' )
  {
    return true
  }
}

return false
}

public hook_say(id)
{
  if(!is_user_connected(id))
  return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  
  new szArgs[192]
  
  if( !IsValidMessage(szArgs, charsmax(szArgs)))
    return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  
  if(equal(szArgs,"")) return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  
  
  new szName[32]
  get_user_name(id, szName, sizeof szName-1)
  
  new alive = is_user_alive(id)
  
  if(contain(szArgs,"@") >= 0)
    return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  
  if(get_user_flags(id) & CHAT_ACCESS)
    format(szArgs, 191,"^x04[%s] ^x03%s^x01:^x04 %s", Prefix[Level[id]], szName, szArgs)
  else
    format(szArgs, 191, "^x04[%s] ^x03%s^x01: %s", Prefix[Level[id]], szName, szArgs)
  
  for(new i = 1; i <= gMaxPlayers; i++)
  {
    if(!is_user_connected(i))
      continue
    
    if(alive && is_user_alive(i))
    {
      message_begin(MSG_ONE, gMsgSayText, {0, 0, 0}, i)
      write_byte(id)
      write_string(szArgs)
      message_end()
    }
    else if(!alive && !is_user_alive(i))
    {
      new format[192]
      formatex(format,191,"^1*^4DEAD^1* %s",szArgs)
      message_begin(MSG_ONE, gMsgSayText, {0, 0, 0}, i)
      write_byte(id)
      write_string(format)
      message_end()
    }
  }
  
  return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

public hook_teamsay(id) {
  if(!is_user_connected(id)) {
    return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  }
  
  new szArgs[192]
  
  if(!IsValidMessage(szArgs, charsmax(szArgs))) {
    return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  }
  if(equal(szArgs,"")) return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  new alive = is_user_alive(id)
  new CsTeams:team = cs_get_user_team(id)
  
  new iPlayers[32], iNum
  get_players(iPlayers, iNum)
  
  new szName[32]
  get_user_name(id, szName, sizeof szName-1)
  

  new const szPrefixes[2][CsTeams][] = {
    {
      "^4(^3Spectator^4)",
      "^4(^3Terrorist^4)",
      "^4(^3Counter-Terrorist^4)",
      "^4(^3Spectator^4)"
    },
    {
      "^4(^3Spectator^4)",
      "^4(^3Terrorist^4)",
      "^4(^3Counter-Terrorist^4)",
      "^4(^3Spectator^4)"
    }
  }
  
  if(contain(szArgs,"@") >= 0)
  return PLUGIN_HANDLED_MAIN
  
  if(get_user_flags(id) & CHAT_ACCESS)
    format(szArgs, 191,"^1%s ^x04[%s] ^x03%s^x01:^x04 %s",szPrefixes[alive][team], Prefix[Level[id]], szName, szArgs)
  else
    format(szArgs, 191, "^1%s ^x04[%s] ^x03%s^x01: %s",szPrefixes[alive][team], Prefix[Level[id]], szName, szArgs)
  
  for(new i = 1; i <= gMaxPlayers; i++)
  {
    if(!is_user_connected(i))
      continue
    
    if(alive && is_user_alive(i))
    {
      message_begin(MSG_ONE, gMsgSayText, {0, 0, 0}, i)
      write_byte(id)
      write_string(szArgs)
      message_end()
    }
    else if(!alive && !is_user_alive(i))
    {
      new format[192]
      formatex(format,191,"^1*^4DEAD^1* %s",szArgs)
      message_begin(MSG_ONE, gMsgSayText, {0, 0, 0}, i)
      write_byte(id)
      write_string(format)
      message_end()
    }
  }
  
  return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}
    
public SaveData(id)
{
  new name[32];
  get_user_name(id,name,31);
  new vaultkey[64],vaultdata[256];
  
  format(vaultkey,63,"%s", name);
  format(vaultdata,255,"%i#%i#",eXP[id],Level[id]);
  fvault_set_data(g_vault_name,vaultkey,vaultdata);
  
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
public LoadData(id)
{
  new name[32];
  get_user_name(id,name,31);
  new vaultkey[64],vaultdata[256];
  
  format(vaultkey,63,"%s",name);
  format(vaultdata,255,"%i#%i#",eXP[id],Level[id]);
  fvault_get_data(g_vault_name,vaultkey,vaultdata,charsmax(vaultdata));
  
  replace_all(vaultdata, 255, "#", " ");
  new playerxp[32], playerlevel[32];
  parse(vaultdata, playerxp, 31, playerlevel, 31);
  
  eXP[id] = str_to_num(playerxp);
  Level[id] = str_to_num(playerlevel);
  
  return PLUGIN_CONTINUE;
} 
Прикачени файлове
Ranksystem.sma
(11.56 KиБ) Свален 12 пъти
Ranksystem.sma
(11.56 KиБ) Свален 12 пъти
Последна промяна от Awake на 18 апр 2019, 16:00, променено общо 1 път.

Потребителски аватар

summertime vibes root@
Модератор
Модератор
Мнения: 1161
Регистриран: 27 ное 2016, 17:47
Местоположение: In the Heaven
Се отблагодари: 47 пъти
Получена благодарност: 118 пъти
Контакти:

Преработка на RankSystem

Мнение от summertime vibes root@ » 18 апр 2019, 15:52

Оправи си заглавието!
PSociety.INFO - Всичко за Photoshop, стилове и помощ за PHPBB.
Изображение
Изображение

Потребителски аватар

Alexandrow
Потребител
Потребител
Мнения: 157
Регистриран: 22 ное 2017, 16:05
Се отблагодари: 13 пъти
Получена благодарност: 9 пъти
Години: 26

Заявка за Преработка на RankSystem?

Мнение от Alexandrow » 18 апр 2019, 16:15

Всичко това, което искаш го има в ранк системата на OciXCrom.
1. HUD съобщението, може да го преместиш навсякъде /настройва се от конфигурационен файл/.
2. Изображение
3. Изображение
Само, че командите са - /xp, /level, които също могат да се променят от конфиг. файл.
4. Има го - crxranks_give_xp / crxranks_reset_xp.

И не на последно място, много по-добре написана и оптимизирана спрямо тази, която си предоставил.
Всичко се настройва от един файл. :))

viewtopic.php?f=21&t=4478

Потребителски аватар

Автор на темата
Awake
Потребител
Потребител
Мнения: 75
Регистриран: 01 окт 2018, 14:25
Се отблагодари: 2 пъти
Получена благодарност: 3 пъти

Заявка за Преработка на RankSystem?

Мнение от Awake » 18 апр 2019, 20:28

Пробах я има грешка и OciX не пише!

Потребителски аватар

iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 459
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 132 пъти
Получена благодарност: 16 пъти

Заявка за Преработка на RankSystem?

Мнение от iv69 » 18 апр 2019, 20:52

Awake написа:
18 апр 2019, 20:28
Пробах я има грешка и OciX не пише!
хахахаха , ти си велик :) откривател :) ... я пак -има грешка в ранк-системата на Оцикс :) това за виц на деня ли да го приемаме или просто си толкова умен по начало ...................... сега остава да обясниш на Кром-а и къде е грешката а и как да я "поправи" и ще те призная за най-най-най ... гуемия (явно се срамува от грешките си пред тебе и му е неудобно да ти пише...)

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5447
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 91 пъти
Получена благодарност: 618 пъти
Години: 21
Контакти:

Заявка за Преработка на RankSystem?

Мнение от OciXCrom TM » 18 апр 2019, 21:01

Сигурен съм, че тази калпаво написана система преди 15 години е 100 пъти по-добра от моята и няма да имаш проблеми с нея. Проблемът е от теб - оправи си сървъра и ще можеш да ползваш плъгините. В другата тема ти предложих възможна причина.

Потребителски аватар

Автор на темата
Awake
Потребител
Потребител
Мнения: 75
Регистриран: 01 окт 2018, 14:25
Се отблагодари: 2 пъти
Получена благодарност: 3 пъти

Заявка за Преработка на RankSystem?

Мнение от Awake » 18 апр 2019, 23:50

Лок.

Потребителски аватар

thoughtz 821E3
Модератор
Модератор
Мнения: 378
Регистриран: 13 окт 2016, 00:32
Местоположение: гр. София
Се отблагодари: 33 пъти
Получена благодарност: 34 пъти
Години: 27
Контакти:

Заявка за Преработка на RankSystem?

Мнение от thoughtz 821E3 » 19 апр 2019, 01:16

Другия път внимавай със заглавията на темите, които пускаш.

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта