Заявка за редактиране на Menu Front - прикачване на TheRedShoko Gag система

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Потребителски аватар

Автор на темата
mBFF-TheFucKBG CSNatioN
Потребител
Потребител
Мнения: 289
Регистриран: 09 ное 2018, 16:40
Местоположение: Сливен
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 8 пъти
Години: 15

Заявка за редактиране на Menu Front - прикачване на TheRedShoko Gag система

Мнение от mBFF-TheFucKBG CSNatioN » 10 май 2019, 15:08

Здравейте.Ще ми редактирате ли кода,като добавите меню за ГАГ системата на @TheRedShoko.

Код: Избери всички

// vim: set ts=4 sw=4 tw=99 noet:
//
// AMX Mod X, based on AMX Mod by Aleksander Naszko ("OLO").
// Copyright (C) The AMX Mod X Development Team.
//
// This software is licensed under the GNU General Public License, version 3 or higher.
// Additional exceptions apply. For full license details, see LICENSE.txt or visit:
//     https://alliedmods.net/amxmodx-license

//
// Menus Front-End Plugin
//

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>

#define MAXMENUS			128
#define STRINGSIZE			32
#define STRINGLENGTH 		STRINGSIZE - 1
#define MENUITEMSPERPAGE	8
//#define MENUS_NUMBER 16

new g_coloredMenus
new g_menuPosition[MAX_PLAYERS + 1]

new g_menusNumber = 0
new g_menuBody[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_menuCmd[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_menuAccess[MAXMENUS]
new g_menuPlugin[MAXMENUS][STRINGSIZE]

new g_clientMenusNumber = 0
new g_clientMenuBody[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_clientMenuCmd[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_clientMenuAccess[MAXMENUS]
new g_clientMenuPlugin[MAXMENUS][STRINGSIZE]

public plugin_init()
{
	register_plugin("Menus Front-End", AMXX_VERSION_STR, "AMXX Dev Team")
	register_dictionary("menufront.txt")
	register_dictionary("common.txt")

	register_menucmd(register_menuid("AMX Mod X Menu"), 1023, "actionMenu")
	register_menucmd(register_menuid("AMX Mod X Client Menu"), 1023, "clientActionMenu")
	register_clcmd("amxmodmenu", "cmdMenu", ADMIN_MENU, "- displays menus")
	register_clcmd("amx_menu", "clientCmdMenu", 0, "- displays menus available to client")

	register_srvcmd("amx_addmenuitem", "addmenuitem_cmd", 0, "<menu text> <menu command> <access flags> <plugin name | plugin filename> - Add a menu item to Menus Front-End")
	register_srvcmd("amx_addclientmenuitem", "addclientmenuitem_cmd", 0, "<menu text> <menu command> <access flags> <plugin name | plugin filename> - Add a menu item to Client Menus Front-End")

	g_coloredMenus = colored_menus()
}

public plugin_cfg()
{
	AddDefaultMenus()

	new configs[128]
	get_configsdir(configs, charsmax(configs))
	server_cmd("exec %s/custommenuitems.cfg", configs)
}

// menuBody: Text that will be shown for this item in menu
// menuCmd: Command that should be executed to start menu
// menuAccess: Access required for menu
// menuPlugin: The exact case-insensitive name of plugin holding the menu command
public AddMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
{
	if (g_menusNumber + 1 == MAXMENUS)
	{
		log_amx("Error: Plugin ^"%s^" tried to add a menu item to Menu Front-End plugin with maximum menu items reached!", menuPlugin)
		return
	}

	copy(g_menuBody[g_menusNumber], STRINGLENGTH, menuBody)
	copy(g_menuCmd[g_menusNumber], STRINGLENGTH, menuCmd)
	g_menuAccess[g_menusNumber] = menuAccess
	
	copy(g_menuPlugin[g_menusNumber], STRINGLENGTH, menuPlugin)

	g_menusNumber++
	// server_print("Menu item %d added to Menus Front-End: ^"%s^" from plugin ^"%s^"", g_menusNumber, menuBody, menuPlugin)
}

public AddClientMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
{
	if (g_clientMenusNumber + 1 == MAXMENUS)
	{
		log_amx("Error: Plugin ^"%s^" tried to add a menu item to Menu Front-End plugin with maximum menu items reached!", menuPlugin)
		return
	}

	copy(g_clientMenuBody[g_clientMenusNumber], STRINGLENGTH, menuBody)
	copy(g_clientMenuCmd[g_clientMenusNumber], STRINGLENGTH, menuCmd)
	g_clientMenuAccess[g_clientMenusNumber] = menuAccess
	
	copy(g_clientMenuPlugin[g_clientMenusNumber], STRINGLENGTH, menuPlugin)

	g_clientMenusNumber++
	server_print("Client menu item %d added to Client Menus Front-End: ^"%s^" from plugin ^"%s^"", g_clientMenusNumber, menuBody, menuPlugin)
}

AddDefaultMenus()
{
	new flags;
	AddMenu("KICK_PLAYER", "amx_kickmenu", get_clcmd_flags("amx_kickmenu", flags) ? flags : ADMIN_KICK , "Players Menu")
	AddMenu("BAN_PLAYER", "amx_banmenu", get_clcmd_flags("amx_banmenu", flags) ? flags : ADMIN_BAN, "Players Menu")
	AddMenu("SLAP_SLAY", "amx_slapmenu", get_clcmd_flags("amx_slapmenu", flags) ? flags : ADMIN_SLAY, "Players Menu")
	AddMenu("TEAM_PLAYER", "amx_teammenu", get_clcmd_flags("amx_teammenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
	AddMenu("CHANGEL", "amx_mapmenu", get_clcmd_flags("amx_mapmenu", flags) ? flags : ADMIN_MAP, "Maps Menu")
	AddMenu("VOTE_MAPS", "amx_votemapmenu", get_clcmd_flags("amx_votemapmenu", flags) ? flags : ADMIN_VOTE, "Maps Menu")
	AddMenu("SPECH_STUFF", "amx_speechmenu", get_clcmd_flags("amx_speechmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
	AddMenu("CLIENT_COM", "amx_clcmdmenu", get_clcmd_flags("amx_clcmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
	AddMenu("SERVER_COM", "amx_cmdmenu", get_clcmd_flags("amx_cmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
	AddMenu("CVARS_SET", "amx_cvarmenu", get_clcmd_flags("amx_cvarmenu", flags) ? flags : ADMIN_CVAR, "Commands Menu")
	AddMenu("CONFIG", "amx_cfgmenu", get_clcmd_flags("amx_cfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
	AddMenu("LANG_SET", "amx_langmenu", get_clcmd_flags("amx_langmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Multi-Lingual System")
	AddMenu("STATS_SET", "amx_statscfgmenu", get_clcmd_flags("amx_statscfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Stats Configuration")
	AddMenu("PAUSE_PLUG", "amx_pausecfgmenu", get_clcmd_flags("amx_pausecfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Pause Plugins")
	AddMenu("RES_WEAP", "amx_restmenu", get_clcmd_flags("amx_restmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Restrict Weapons")
	AddMenu("TELE_PLAYER", "amx_teleportmenu", get_clcmd_flags("amx_teleportmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Teleport Menu")
}

stock bool:get_clcmd_flags(const search_command[], &flags)
{
	new count = get_clcmdsnum(-1);
	static cmd[128];
	static info[1];
	new _flags;

	for (new i = 0; i < count; i++)
	{
		get_clcmd(i, cmd, charsmax(cmd), _flags, info, charsmax(info), -1);

		if (strcmp(cmd, search_command) == 0)
		{
			flags = _flags;
			return true;
		}
	}

	return false;
}

public actionMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 8: displayMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displayMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default: client_cmd(id, "%s", g_menuCmd[g_menuPosition[id] * 8 + key])
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

public clientActionMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 8: clientDisplayMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: clientDisplayMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default: client_cmd(id, "%s", g_clientMenuCmd[g_menuPosition[id] * 8 + key])
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

displayMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new start = pos * MENUITEMSPERPAGE

	if (start >= g_menusNumber)		// MENUS_NUMBER
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, charsmax(menuBody), 
	
	g_coloredMenus ? "\yAMX Mod X Menu\R%d/%d^n\w^n" : "AMX Mod X Menu %d/%d^n^n" , pos + 1, (g_menusNumber / MENUITEMSPERPAGE) + (((g_menusNumber % MENUITEMSPERPAGE) > 0) ? 1 : 0))

	new end = min(start + MENUITEMSPERPAGE, g_menusNumber);
	new keys = MENU_KEY_0

	new iUserFlags = get_user_flags(id);
	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		if ( (g_menuAccess[a] == 0 || iUserFlags & g_menuAccess[a]) && 
			((is_plugin_loaded(g_menuPlugin[a]) != -1) ||			// search plugins for registered name
			 (is_plugin_loaded(g_menuPlugin[a], true) != -1)))	// search plugins for filename
		{
			keys |= (1<<b)
			
			if (GetLangTransKey(g_menuBody[a]) != TransKey_Bad)
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %L^n", ++b, id, g_menuBody[a])
			else
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %s^n", ++b, g_menuBody[a])
		} else {
			++b
			
			if (g_coloredMenus)
			{
				if (GetLangTransKey(g_menuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %L^n\w", b, id, g_menuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %s^n\w", b, g_menuBody[a])
			} else {
				if (GetLangTransKey(g_menuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %L^n", id, g_menuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %s^n", g_menuBody[a])
			}
		}
	}

	if (end != g_menusNumber)		// MENUS_NUMBER
	{
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	} else {
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
	}

	show_menu(id, keys, menuBody)
}

clientDisplayMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new start = pos * MENUITEMSPERPAGE

	if (start >= g_clientMenusNumber)		// MENUS_NUMBER
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, charsmax(menuBody), g_coloredMenus ? "\yAMX Mod X Client Menu\R%d/%d^n\w^n" : "AMX Mod X Client Menu %d/%d^n^n" , pos + 1, (g_clientMenusNumber / MENUITEMSPERPAGE) + (((g_clientMenusNumber % MENUITEMSPERPAGE) > 0) ? 1 : 0))

	new end = min(start + MENUITEMSPERPAGE, g_clientMenusNumber);
	new keys = MENU_KEY_0

	new iUserFlags = get_user_flags(id);
	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		if ( (g_clientMenuAccess[a] == 0 || iUserFlags & g_clientMenuAccess[a]) && 
			((is_plugin_loaded(g_clientMenuPlugin[a]) != -1) ||			// search plugins for registered name
			 (is_plugin_loaded(g_clientMenuPlugin[a], true) != -1)))		// search plugins for file name
		{
			keys |= (1<<b)
			
			if (GetLangTransKey(g_clientMenuBody[a]) != TransKey_Bad)
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %L^n", ++b, id, g_clientMenuBody[a])
			else
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %s^n", ++b, g_clientMenuBody[a])
		} else {
			++b
			
			if (g_coloredMenus)
			{
				if (GetLangTransKey(g_clientMenuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %L^n\w", b, id, g_clientMenuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %s^n\w", b, g_clientMenuBody[a])
			} else {
				if (GetLangTransKey(g_clientMenuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %L^n", id, g_clientMenuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %s^n", g_clientMenuBody[a])
			}
		}
	}

	if (end != g_clientMenusNumber)			// MENUS_NUMBER
	{
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else {
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
	}

	show_menu(id, keys, menuBody)
}

public cmdMenu(id, level, cid)
{
	if (cmd_access(id, level, cid, 1))
		displayMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}
public clientCmdMenu(id, level, cid)
{
	if (cmd_access(id, level, cid, 1))
		clientDisplayMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

public addmenuitem_cmd(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 5))
		return PLUGIN_HANDLED

	// AddMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
	new menuBody[STRINGSIZE], menuCmd[STRINGSIZE], flags[STRINGSIZE], menuAccess = 0, menuPlugin[STRINGSIZE]
	read_argv(1, menuBody, STRINGLENGTH)
	read_argv(2, menuCmd, STRINGLENGTH)
	read_argv(3, flags, STRINGLENGTH)
	menuAccess = read_flags(flags)
	read_argv(4, menuPlugin, STRINGLENGTH)

	AddMenu(menuBody, menuCmd, menuAccess, menuPlugin)

	return PLUGIN_HANDLED
}

public addclientmenuitem_cmd(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 5))
		return PLUGIN_HANDLED

	// AddMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
	new menuBody[STRINGSIZE], menuCmd[STRINGSIZE], flags[STRINGSIZE], menuAccess = 0, menuPlugin[STRINGSIZE]
	read_argv(1, menuBody, STRINGLENGTH)
	read_argv(2, menuCmd, STRINGLENGTH)
	read_argv(3, flags, STRINGLENGTH)
	menuAccess = read_flags(flags)
	read_argv(4, menuPlugin, STRINGLENGTH)

	AddClientMenu(menuBody, menuCmd, menuAccess, menuPlugin)

	return PLUGIN_HANDLED
}
П.С ако може някой като Оци-то да ми го редактира.Не искам да дава грешки.
Последна промяна от mBFF-TheFucKBG CSNatioN на 10 май 2019, 16:04, променено общо 1 път.
A story about my life will tell in an epilogue, I grew a poor, honest boy, but with dreams in my heart. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I gave it to you. My wife did not cry for me, I do not deserve you, and you up on your own, shove everyone up to the end. My dear, you do not cry for me, we will be together in paradise, and now up there, I want you to win all. The story for me continues, shine, fake and many lies, I want to come back before, you have nothing, but you are with her. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I betrayed her.

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5383
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 87 пъти
Получена благодарност: 601 пъти
Години: 21
Контакти:

Заявка за редактиране на AdminCmd.sma

Мнение от OciXCrom TM » 10 май 2019, 15:10

Спрете се вече с тези заглавия "редактиране на Х" - същата работа е като "проблем с Х" за което ясно съм написал в правилата да НЕ СЕ ПИШЕ. Обясни в заглавието за КАКВА РЕДАКЦИЯ става дума!

Какво общо има този плъгин с менюта?

Потребителски аватар

Автор на темата
mBFF-TheFucKBG CSNatioN
Потребител
Потребител
Мнения: 289
Регистриран: 09 ное 2018, 16:40
Местоположение: Сливен
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 8 пъти
Години: 15

Заявка за редактиране на AdminCmd.sma

Мнение от mBFF-TheFucKBG CSNatioN » 10 май 2019, 15:53

OciXCrom написа:
10 май 2019, 15:10
Спрете се вече с тези заглавия "редактиране на Х" - същата работа е като "проблем с Х" за което ясно съм написал в правилата да НЕ СЕ ПИШЕ. Обясни в заглавието за КАКВА РЕДАКЦИЯ става дума!

Какво общо има този плъгин с менюта?
Ами кой плъгин е за менюто "amxmodmenu"
A story about my life will tell in an epilogue, I grew a poor, honest boy, but with dreams in my heart. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I gave it to you. My wife did not cry for me, I do not deserve you, and you up on your own, shove everyone up to the end. My dear, you do not cry for me, we will be together in paradise, and now up there, I want you to win all. The story for me continues, shine, fake and many lies, I want to come back before, you have nothing, but you are with her. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I betrayed her.

Потребителски аватар

JackEyedJones
Потребител
Потребител
Мнения: 229
Регистриран: 10 сеп 2018, 17:26
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria, Europe, Entire World
Се отблагодари: 4 пъти
Получена благодарност: 39 пъти
Години: 26
Контакти:

Заявка за редактиране на AdminCmd.sma

Мнение от JackEyedJones » 10 май 2019, 15:55

mBFF-TheFucKBG написа:
10 май 2019, 15:53
OciXCrom написа:
10 май 2019, 15:10
Спрете се вече с тези заглавия "редактиране на Х" - същата работа е като "проблем с Х" за което ясно съм написал в правилата да НЕ СЕ ПИШЕ. Обясни в заглавието за КАКВА РЕДАКЦИЯ става дума!

Какво общо има този плъгин с менюта?
Ами кой плъгин е за менюто "amxmodmenu"
menufront.amxx

Потребителски аватар

Автор на темата
mBFF-TheFucKBG CSNatioN
Потребител
Потребител
Мнения: 289
Регистриран: 09 ное 2018, 16:40
Местоположение: Сливен
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 8 пъти
Години: 15

Заявка за редактиране на AdminCmd.sma

Мнение от mBFF-TheFucKBG CSNatioN » 10 май 2019, 15:59

JackEyedJones написа:
10 май 2019, 15:55
mBFF-TheFucKBG написа:
10 май 2019, 15:53
OciXCrom написа:
10 май 2019, 15:10
Спрете се вече с тези заглавия "редактиране на Х" - същата работа е като "проблем с Х" за което ясно съм написал в правилата да НЕ СЕ ПИШЕ. Обясни в заглавието за КАКВА РЕДАКЦИЯ става дума!

Какво общо има този плъгин с менюта?
Ами кой плъгин е за менюто "amxmodmenu"
menufront.amxx
Да го добавя тук нали ?
http://prntscr.com/nmtj53
A story about my life will tell in an epilogue, I grew a poor, honest boy, but with dreams in my heart. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I gave it to you. My wife did not cry for me, I do not deserve you, and you up on your own, shove everyone up to the end. My dear, you do not cry for me, we will be together in paradise, and now up there, I want you to win all. The story for me continues, shine, fake and many lies, I want to come back before, you have nothing, but you are with her. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I betrayed her.

Потребителски аватар

JackEyedJones
Потребител
Потребител
Мнения: 229
Регистриран: 10 сеп 2018, 17:26
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria, Europe, Entire World
Се отблагодари: 4 пъти
Получена благодарност: 39 пъти
Години: 26
Контакти:

Заявка за редактиране на AdminCmd.sma

Мнение от JackEyedJones » 10 май 2019, 16:00

Да, прикачи им го за да правят корекции, ако са възможни.

Прикачим им съдържанието на menufront.sma файла както си направил в първото мнение. Не като снимка.

Потребителски аватар

Автор на темата
mBFF-TheFucKBG CSNatioN
Потребител
Потребител
Мнения: 289
Регистриран: 09 ное 2018, 16:40
Местоположение: Сливен
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 8 пъти
Години: 15

Заявка за редактиране на Menu Front - прикачване на TheRedShoko Gag система

Мнение от mBFF-TheFucKBG CSNatioN » 10 май 2019, 16:05

Готово
A story about my life will tell in an epilogue, I grew a poor, honest boy, but with dreams in my heart. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I gave it to you. My wife did not cry for me, I do not deserve you, and you up on your own, shove everyone up to the end. My dear, you do not cry for me, we will be together in paradise, and now up there, I want you to win all. The story for me continues, shine, fake and many lies, I want to come back before, you have nothing, but you are with her. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I betrayed her.

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5383
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 87 пъти
Получена благодарност: 601 пъти
Години: 21
Контакти:

Заявка за редактиране на Menu Front - прикачване на TheRedShoko Gag система

Мнение от OciXCrom TM » 10 май 2019, 16:18

Код: Избери всички

AddMenu("KICK_PLAYER", "amx_kickmenu", get_clcmd_flags("amx_kickmenu", flags) ? flags : ADMIN_KICK , "Players Menu")
AddMenu("BAN_PLAYER", "amx_banmenu", get_clcmd_flags("amx_banmenu", flags) ? flags : ADMIN_BAN, "Players Menu")
AddMenu("SLAP_SLAY", "amx_slapmenu", get_clcmd_flags("amx_slapmenu", flags) ? flags : ADMIN_SLAY, "Players Menu")
AddMenu("TEAM_PLAYER", "amx_teammenu", get_clcmd_flags("amx_teammenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
AddMenu("CHANGEL", "amx_mapmenu", get_clcmd_flags("amx_mapmenu", flags) ? flags : ADMIN_MAP, "Maps Menu")
AddMenu("VOTE_MAPS", "amx_votemapmenu", get_clcmd_flags("amx_votemapmenu", flags) ? flags : ADMIN_VOTE, "Maps Menu")
AddMenu("SPECH_STUFF", "amx_speechmenu", get_clcmd_flags("amx_speechmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("CLIENT_COM", "amx_clcmdmenu", get_clcmd_flags("amx_clcmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
AddMenu("SERVER_COM", "amx_cmdmenu", get_clcmd_flags("amx_cmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("CVARS_SET", "amx_cvarmenu", get_clcmd_flags("amx_cvarmenu", flags) ? flags : ADMIN_CVAR, "Commands Menu")
AddMenu("CONFIG", "amx_cfgmenu", get_clcmd_flags("amx_cfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("LANG_SET", "amx_langmenu", get_clcmd_flags("amx_langmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Multi-Lingual System")
AddMenu("STATS_SET", "amx_statscfgmenu", get_clcmd_flags("amx_statscfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Stats Configuration")
AddMenu("PAUSE_PLUG", "amx_pausecfgmenu", get_clcmd_flags("amx_pausecfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Pause Plugins")
AddMenu("RES_WEAP", "amx_restmenu", get_clcmd_flags("amx_restmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Restrict Weapons")
AddMenu("TELE_PLAYER", "amx_teleportmenu", get_clcmd_flags("amx_teleportmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Teleport Menu")
Като човек който се опитва да бъде "скриптър", не можеш да се досетиш какво трябва да се добави тук? В другата тема ти предложих и доста по-лесен вариант който не изисква да променяш стандардния АМХХ плъгин.

Потребителски аватар

Автор на темата
mBFF-TheFucKBG CSNatioN
Потребител
Потребител
Мнения: 289
Регистриран: 09 ное 2018, 16:40
Местоположение: Сливен
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 8 пъти
Години: 15

Заявка за редактиране на Menu Front - прикачване на TheRedShoko Gag система

Мнение от mBFF-TheFucKBG CSNatioN » 10 май 2019, 16:24

OciXCrom написа:
10 май 2019, 16:18

Код: Избери всички

AddMenu("KICK_PLAYER", "amx_kickmenu", get_clcmd_flags("amx_kickmenu", flags) ? flags : ADMIN_KICK , "Players Menu")
AddMenu("BAN_PLAYER", "amx_banmenu", get_clcmd_flags("amx_banmenu", flags) ? flags : ADMIN_BAN, "Players Menu")
AddMenu("SLAP_SLAY", "amx_slapmenu", get_clcmd_flags("amx_slapmenu", flags) ? flags : ADMIN_SLAY, "Players Menu")
AddMenu("TEAM_PLAYER", "amx_teammenu", get_clcmd_flags("amx_teammenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
AddMenu("CHANGEL", "amx_mapmenu", get_clcmd_flags("amx_mapmenu", flags) ? flags : ADMIN_MAP, "Maps Menu")
AddMenu("VOTE_MAPS", "amx_votemapmenu", get_clcmd_flags("amx_votemapmenu", flags) ? flags : ADMIN_VOTE, "Maps Menu")
AddMenu("SPECH_STUFF", "amx_speechmenu", get_clcmd_flags("amx_speechmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("CLIENT_COM", "amx_clcmdmenu", get_clcmd_flags("amx_clcmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
AddMenu("SERVER_COM", "amx_cmdmenu", get_clcmd_flags("amx_cmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("CVARS_SET", "amx_cvarmenu", get_clcmd_flags("amx_cvarmenu", flags) ? flags : ADMIN_CVAR, "Commands Menu")
AddMenu("CONFIG", "amx_cfgmenu", get_clcmd_flags("amx_cfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("LANG_SET", "amx_langmenu", get_clcmd_flags("amx_langmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Multi-Lingual System")
AddMenu("STATS_SET", "amx_statscfgmenu", get_clcmd_flags("amx_statscfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Stats Configuration")
AddMenu("PAUSE_PLUG", "amx_pausecfgmenu", get_clcmd_flags("amx_pausecfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Pause Plugins")
AddMenu("RES_WEAP", "amx_restmenu", get_clcmd_flags("amx_restmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Restrict Weapons")
AddMenu("TELE_PLAYER", "amx_teleportmenu", get_clcmd_flags("amx_teleportmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Teleport Menu")
Като човек който се опитва да бъде "скриптър", не можеш да се досетиш какво трябва да се добави тук? В другата тема ти предложих и доста по-лесен вариант който не изисква да променяш стандардния АМХХ плъгин.
Мога,но не искам да бъгна нещо,защото сървъра не е мой.Ако може да го добавиш.
A story about my life will tell in an epilogue, I grew a poor, honest boy, but with dreams in my heart. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I gave it to you. My wife did not cry for me, I do not deserve you, and you up on your own, shove everyone up to the end. My dear, you do not cry for me, we will be together in paradise, and now up there, I want you to win all. The story for me continues, shine, fake and many lies, I want to come back before, you have nothing, but you are with her. She was tight to me in every battle, every bad day, I have already made every dream come true, but I betrayed her.

Потребителски аватар

Drea<M>40BG ;]] Zed
Потребител
Потребител
Мнения: 358
Регистриран: 11 окт 2016, 11:35
Се отблагодари: 35 пъти
Получена благодарност: 14 пъти
Години: 19

Заявка за редактиране на Menu Front - прикачване на TheRedShoko Gag система

Мнение от Drea<M>40BG ;]] Zed » 10 май 2019, 20:00

Код: Избери всички

AddMenu("KICK_PLAYER", "amx_kickmenu", get_clcmd_flags("amx_kickmenu", flags) ? flags : ADMIN_KICK , "Players Menu")
AddMenu("GAG_PLAYER", "amx_gagmenu", get_clcmd_flags("amx_gagmenu", flags) ? : ADMIN_FLAGA, "Players Menu")
AddMenu("BAN_PLAYER", "amx_banmenu", get_clcmd_flags("amx_banmenu", flags) ? flags : ADMIN_BAN, "Players Menu")
AddMenu("SLAP_SLAY", "amx_slapmenu", get_clcmd_flags("amx_slapmenu", flags) ? flags : ADMIN_SLAY, "Players Menu")
AddMenu("TEAM_PLAYER", "amx_teammenu", get_clcmd_flags("amx_teammenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
AddMenu("CHANGEL", "amx_mapmenu", get_clcmd_flags("amx_mapmenu", flags) ? flags : ADMIN_MAP, "Maps Menu")
AddMenu("VOTE_MAPS", "amx_votemapmenu", get_clcmd_flags("amx_votemapmenu", flags) ? flags : ADMIN_VOTE, "Maps Menu")
AddMenu("SPECH_STUFF", "amx_speechmenu", get_clcmd_flags("amx_speechmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("CLIENT_COM", "amx_clcmdmenu", get_clcmd_flags("amx_clcmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
AddMenu("SERVER_COM", "amx_cmdmenu", get_clcmd_flags("amx_cmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("CVARS_SET", "amx_cvarmenu", get_clcmd_flags("amx_cvarmenu", flags) ? flags : ADMIN_CVAR, "Commands Menu")
AddMenu("CONFIG", "amx_cfgmenu", get_clcmd_flags("amx_cfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
AddMenu("LANG_SET", "amx_langmenu", get_clcmd_flags("amx_langmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Multi-Lingual System")
AddMenu("STATS_SET", "amx_statscfgmenu", get_clcmd_flags("amx_statscfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Stats Configuration")
AddMenu("PAUSE_PLUG", "amx_pausecfgmenu", get_clcmd_flags("amx_pausecfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Pause Plugins")
AddMenu("RES_WEAP", "amx_restmenu", get_clcmd_flags("amx_restmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Restrict Weapons")
AddMenu("TELE_PLAYER", "amx_teleportmenu", get_clcmd_flags("amx_teleportmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Teleport Menu")
=>

Код: Избери всички

AddMenu("GAG_PLAYER", "amx_gagmenu", get_clcmd_flags("amx_gagmenu", flags) ? : ADMIN_FLAGA, "Players Menu")
На ADMIN_FLAGA заместваш _FLAGA с флага, който използваш (мисля, че по подразбиране беше ADMIN_KICK, но ти може да използваш друг. От тук нататък се оправи сам!

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта