Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Ако имате затруднения при изработката/преработката на даден плъгин - пишете тук, ще се опитаме да ви помогнем!
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
Dvstoyanov89
Потребител
Потребител
Мнения: 41
Регистриран: 11 май 2019, 14:04
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 6 пъти

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от Dvstoyanov89 » 19 май 2019, 10:37

Здравейте, искам да си променя цвета на amxmodmenu от бял цвят на зелен такъв. Ако не се лъжа се прави от плъгина menufront

Код: Избери всички

// vim: set ts=4 sw=4 tw=99 noet:
//
// AMX Mod X, based on AMX Mod by Aleksander Naszko ("OLO").
// Copyright (C) The AMX Mod X Development Team.
//
// This software is licensed under the GNU General Public License, version 3 or higher.
// Additional exceptions apply. For full license details, see LICENSE.txt or visit:
//   https://alliedmods.net/amxmodx-license

//
// Menus Front-End Plugin
//

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>

#define MAXMENUS			128
#define STRINGSIZE			32
#define STRINGLENGTH 		STRINGSIZE - 1
#define MENUITEMSPERPAGE	8
//#define MENUS_NUMBER 16

new g_coloredMenus
new g_menuPosition[MAX_PLAYERS + 1]

new g_menusNumber = 0
new g_menuBody[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_menuCmd[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_menuAccess[MAXMENUS]
new g_menuPlugin[MAXMENUS][STRINGSIZE]

new g_clientMenusNumber = 0
new g_clientMenuBody[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_clientMenuCmd[MAXMENUS][STRINGSIZE]
new g_clientMenuAccess[MAXMENUS]
new g_clientMenuPlugin[MAXMENUS][STRINGSIZE]

public plugin_init()
{
	register_plugin("Menus Front-End", AMXX_VERSION_STR, "AMXX Dev Team")
	register_dictionary("menufront.txt")
	register_dictionary("common.txt")

	register_menucmd(register_menuid("AMX Mod X Menu"), 1023, "actionMenu")
	register_menucmd(register_menuid("AMX Mod X Client Menu"), 1023, "clientActionMenu")
	register_clcmd("amxmodmenu", "cmdMenu", ADMIN_MENU, "- displays menus")
	register_clcmd("amx_menu", "clientCmdMenu", 0, "- displays menus available to client")

	register_srvcmd("amx_addmenuitem", "addmenuitem_cmd", 0, "<menu text> <menu command> <access flags> <plugin name | plugin filename> - Add a menu item to Menus Front-End")
	register_srvcmd("amx_addclientmenuitem", "addclientmenuitem_cmd", 0, "<menu text> <menu command> <access flags> <plugin name | plugin filename> - Add a menu item to Client Menus Front-End")

	g_coloredMenus = colored_menus()
}

public plugin_cfg()
{
	AddDefaultMenus()

	new configs[128]
	get_configsdir(configs, charsmax(configs))
	server_cmd("exec %s/custommenuitems.cfg", configs)
}

// menuBody: Text that will be shown for this item in menu
// menuCmd: Command that should be executed to start menu
// menuAccess: Access required for menu
// menuPlugin: The exact case-insensitive name of plugin holding the menu command
public AddMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
{
	if (g_menusNumber + 1 == MAXMENUS)
	{
		log_amx("Error: Plugin ^"%s^" tried to add a menu item to Menu Front-End plugin with maximum menu items reached!", menuPlugin)
		return
	}

	copy(g_menuBody[g_menusNumber], STRINGLENGTH, menuBody)
	copy(g_menuCmd[g_menusNumber], STRINGLENGTH, menuCmd)
	g_menuAccess[g_menusNumber] = menuAccess
	
	copy(g_menuPlugin[g_menusNumber], STRINGLENGTH, menuPlugin)

	g_menusNumber++
	// server_print("Menu item %d added to Menus Front-End: ^"%s^" from plugin ^"%s^"", g_menusNumber, menuBody, menuPlugin)
}

public AddClientMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
{
	if (g_clientMenusNumber + 1 == MAXMENUS)
	{
		log_amx("Error: Plugin ^"%s^" tried to add a menu item to Menu Front-End plugin with maximum menu items reached!", menuPlugin)
		return
	}

	copy(g_clientMenuBody[g_clientMenusNumber], STRINGLENGTH, menuBody)
	copy(g_clientMenuCmd[g_clientMenusNumber], STRINGLENGTH, menuCmd)
	g_clientMenuAccess[g_clientMenusNumber] = menuAccess
	
	copy(g_clientMenuPlugin[g_clientMenusNumber], STRINGLENGTH, menuPlugin)

	g_clientMenusNumber++
	server_print("Client menu item %d added to Client Menus Front-End: ^"%s^" from plugin ^"%s^"", g_clientMenusNumber, menuBody, menuPlugin)
}

AddDefaultMenus()
{
	new flags;
	AddMenu("KICK_PLAYER", "amx_kickmenu", get_clcmd_flags("amx_kickmenu", flags) ? flags : ADMIN_KICK , "Players Menu")
	AddMenu("BAN_PLAYER", "amx_banmenu", get_clcmd_flags("amx_banmenu", flags) ? flags : ADMIN_BAN, "Players Menu")
	AddMenu("SLAP_SLAY", "amx_slapmenu", get_clcmd_flags("amx_slapmenu", flags) ? flags : ADMIN_SLAY, "Players Menu")
	AddMenu("TEAM_PLAYER", "amx_teammenu", get_clcmd_flags("amx_teammenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
	AddMenu("CHANGEL", "amx_mapmenu", get_clcmd_flags("amx_mapmenu", flags) ? flags : ADMIN_MAP, "Maps Menu")
	AddMenu("VOTE_MAPS", "amx_votemapmenu", get_clcmd_flags("amx_votemapmenu", flags) ? flags : ADMIN_VOTE, "Maps Menu")
	AddMenu("SPECH_STUFF", "amx_speechmenu", get_clcmd_flags("amx_speechmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
	AddMenu("CLIENT_COM", "amx_clcmdmenu", get_clcmd_flags("amx_clcmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_LEVEL_A, "Players Menu")
	AddMenu("SERVER_COM", "amx_cmdmenu", get_clcmd_flags("amx_cmdmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
	AddMenu("CVARS_SET", "amx_cvarmenu", get_clcmd_flags("amx_cvarmenu", flags) ? flags : ADMIN_CVAR, "Commands Menu")
	AddMenu("CONFIG", "amx_cfgmenu", get_clcmd_flags("amx_cfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_MENU, "Commands Menu")
	AddMenu("LANG_SET", "amx_langmenu", get_clcmd_flags("amx_langmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Multi-Lingual System")
	AddMenu("STATS_SET", "amx_statscfgmenu", get_clcmd_flags("amx_statscfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Stats Configuration")
	AddMenu("PAUSE_PLUG", "amx_pausecfgmenu", get_clcmd_flags("amx_pausecfgmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Pause Plugins")
	AddMenu("RES_WEAP", "amx_restmenu", get_clcmd_flags("amx_restmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Restrict Weapons")
	AddMenu("TELE_PLAYER", "amx_teleportmenu", get_clcmd_flags("amx_teleportmenu", flags) ? flags : ADMIN_CFG, "Teleport Menu")
}

stock bool:get_clcmd_flags(const search_command[], &flags)
{
	new count = get_clcmdsnum(-1);
	static cmd[128];
	static info[1];
	new _flags;

	for (new i = 0; i < count; i++)
	{
		get_clcmd(i, cmd, charsmax(cmd), _flags, info, charsmax(info), -1);

		if (strcmp(cmd, search_command) == 0)
		{
			flags = _flags;
			return true;
		}
	}

	return false;
}

public actionMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 8: displayMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displayMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default: client_cmd(id, "%s", g_menuCmd[g_menuPosition[id] * 8 + key])
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

public clientActionMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 8: clientDisplayMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: clientDisplayMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default: client_cmd(id, "%s", g_clientMenuCmd[g_menuPosition[id] * 8 + key])
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

displayMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new start = pos * MENUITEMSPERPAGE

	if (start >= g_menusNumber)		// MENUS_NUMBER
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, charsmax(menuBody), 
	
	g_coloredMenus ? "\yAMX Mod X Menu\R%d/%d^n\w^n" : "AMX Mod X Menu %d/%d^n^n" , pos + 1, (g_menusNumber / MENUITEMSPERPAGE) + (((g_menusNumber % MENUITEMSPERPAGE) > 0) ? 1 : 0))

	new end = min(start + MENUITEMSPERPAGE, g_menusNumber);
	new keys = MENU_KEY_0

	new iUserFlags = get_user_flags(id);
	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		if ( (g_menuAccess[a] == 0 || iUserFlags & g_menuAccess[a]) && 
			((is_plugin_loaded(g_menuPlugin[a]) != -1) ||			// search plugins for registered name
			 (is_plugin_loaded(g_menuPlugin[a], true) != -1)))	// search plugins for filename
		{
			keys |= (1<<b)
			
			if (GetLangTransKey(g_menuBody[a]) != TransKey_Bad)
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %L^n", ++b, id, g_menuBody[a])
			else
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %s^n", ++b, g_menuBody[a])
		} else {
			++b
			
			if (g_coloredMenus)
			{
				if (GetLangTransKey(g_menuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %L^n\w", b, id, g_menuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %s^n\w", b, g_menuBody[a])
			} else {
				if (GetLangTransKey(g_menuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %L^n", id, g_menuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %s^n", g_menuBody[a])
			}
		}
	}

	if (end != g_menusNumber)		// MENUS_NUMBER
	{
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	} else {
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
	}

	show_menu(id, keys, menuBody)
}

clientDisplayMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new start = pos * MENUITEMSPERPAGE

	if (start >= g_clientMenusNumber)		// MENUS_NUMBER
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, charsmax(menuBody), g_coloredMenus ? "\yAMX Mod X Client Menu\R%d/%d^n\w^n" : "AMX Mod X Client Menu %d/%d^n^n" , pos + 1, (g_clientMenusNumber / MENUITEMSPERPAGE) + (((g_clientMenusNumber % MENUITEMSPERPAGE) > 0) ? 1 : 0))

	new end = min(start + MENUITEMSPERPAGE, g_clientMenusNumber);
	new keys = MENU_KEY_0

	new iUserFlags = get_user_flags(id);
	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		if ( (g_clientMenuAccess[a] == 0 || iUserFlags & g_clientMenuAccess[a]) && 
			((is_plugin_loaded(g_clientMenuPlugin[a]) != -1) ||			// search plugins for registered name
			 (is_plugin_loaded(g_clientMenuPlugin[a], true) != -1)))		// search plugins for file name
		{
			keys |= (1<<b)
			
			if (GetLangTransKey(g_clientMenuBody[a]) != TransKey_Bad)
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %L^n", ++b, id, g_clientMenuBody[a])
			else
				len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "%d. %s^n", ++b, g_clientMenuBody[a])
		} else {
			++b
			
			if (g_coloredMenus)
			{
				if (GetLangTransKey(g_clientMenuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %L^n\w", b, id, g_clientMenuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "\d%d. %s^n\w", b, g_clientMenuBody[a])
			} else {
				if (GetLangTransKey(g_clientMenuBody[a]) != TransKey_Bad)
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %L^n", id, g_clientMenuBody[a])
				else
					len += format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "#. %s^n", g_clientMenuBody[a])
			}
		}
	}

	if (end != g_clientMenusNumber)			// MENUS_NUMBER
	{
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n9. %L...^n0. %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else {
		format(menuBody[len], charsmax(menuBody) - len, "^n0. %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
	}

	show_menu(id, keys, menuBody)
}

public cmdMenu(id, level, cid)
{
	if (cmd_access(id, level, cid, 1))
		displayMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}
public clientCmdMenu(id, level, cid)
{
	if (cmd_access(id, level, cid, 1))
		clientDisplayMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

public addmenuitem_cmd(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 5))
		return PLUGIN_HANDLED

	// AddMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
	new menuBody[STRINGSIZE], menuCmd[STRINGSIZE], flags[STRINGSIZE], menuAccess = 0, menuPlugin[STRINGSIZE]
	read_argv(1, menuBody, STRINGLENGTH)
	read_argv(2, menuCmd, STRINGLENGTH)
	read_argv(3, flags, STRINGLENGTH)
	menuAccess = read_flags(flags)
	read_argv(4, menuPlugin, STRINGLENGTH)

	AddMenu(menuBody, menuCmd, menuAccess, menuPlugin)

	return PLUGIN_HANDLED
}

public addclientmenuitem_cmd(id, level, cid)
{
	if (!cmd_access(id, level, cid, 5))
		return PLUGIN_HANDLED

	// AddMenu(const menuBody[], const menuCmd[], const menuAccess, const menuPlugin[])
	new menuBody[STRINGSIZE], menuCmd[STRINGSIZE], flags[STRINGSIZE], menuAccess = 0, menuPlugin[STRINGSIZE]
	read_argv(1, menuBody, STRINGLENGTH)
	read_argv(2, menuCmd, STRINGLENGTH)
	read_argv(3, flags, STRINGLENGTH)
	menuAccess = read_flags(flags)
	read_argv(4, menuPlugin, STRINGLENGTH)

	AddClientMenu(menuBody, menuCmd, menuAccess, menuPlugin)

	return PLUGIN_HANDLED
}

Потребителски аватар

hackera457 СОТА
Модератор
Модератор
Мнения: 647
Регистриран: 01 ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Получена благодарност: 79 пъти
Години: 24
Контакти:

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от hackera457 СОТА » 19 май 2019, 11:23

Това, което искаш няма как да стане със стандартните пособия, които предлага AMX MOD X. Стандартно цветовете са:

Код: Избери всички

\w - бял
\r - Червен
\y - жълт
\d - сив
Има вариант това да стане е чрез използване на hud меню
https://forums.alliedmods.net/showthrea ... 8?t=175878
Моите плъгини

Код: Избери всички

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Потребителски аватар

Автор на темата
Dvstoyanov89
Потребител
Потребител
Мнения: 41
Регистриран: 11 май 2019, 14:04
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 6 пъти

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от Dvstoyanov89 » 19 май 2019, 12:12

hackera457 написа:
19 май 2019, 11:23
Това, което искаш няма как да стане със стандартните пособия, които предлага AMX MOD X. Стандартно цветовете са:

Код: Избери всички

\w - бял
\r - Червен
\y - жълт
\d - сив
Има вариант това да стане е чрез използване на hud меню
https://forums.alliedmods.net/showthrea ... 8?t=175878
Добре, а как да го направя примерно с жълто да пробвам. Искам да се вижда по-ясно на бели мапове.. за това.

Потребителски аватар

neppyS BG B-G.com
Потребител
Потребител
Мнения: 157
Регистриран: 16 сеп 2018, 10:56
Се отблагодари: 10 пъти
Получена благодарност: 4 пъти

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от neppyS BG B-G.com » 19 май 2019, 12:26

Дай си текста от addons/amxmodx/data/lang/menufront.txt

Потребителски аватар

Автор на темата
Dvstoyanov89
Потребител
Потребител
Мнения: 41
Регистриран: 11 май 2019, 14:04
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 6 пъти

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от Dvstoyanov89 » 19 май 2019, 14:07

neppyS BG написа:
19 май 2019, 12:26
Дай си текста от addons/amxmodx/data/lang/menufront.txt

Код: Избери всички

[en]
KICK_PLAYER = Kick Player
BAN_PLAYER = Ban Player
SLAP_SLAY = Slap/Slay Player
TEAM_PLAYER = Team Player ^n
CHANGEL = Changelevel
VOTE_MAPS = Vote for maps ^n
SPECH_STUFF = Speech Stuff
CLIENT_COM = Client Commands
SERVER_COM = Server Commands
CVARS_SET = Cvars Settings
CONFIG = Configuration
LANG_SET = Language Settings
STATS_SET = Stats Settings ^n
PAUSE_PLUG = Pause Plugins
RES_WEAP = Restrict Weapons
TELE_PLAYER = Teleport Player
Не се ли коригира от .sma файла?

Потребителски аватар

summertime vibes root@
Модератор
Модератор
Мнения: 1161
Регистриран: 27 ное 2016, 17:47
Местоположение: In the Heaven
Се отблагодари: 47 пъти
Получена благодарност: 118 пъти
Контакти:

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от summertime vibes root@ » 19 май 2019, 14:16

Пробвай да ги оцветиш примерно така:

KICK_PLAYER = Kick Player
=>
KICK_PLAYER = \rKick \dPlayer

\r = red
\y = yellow
\w = white
\d = dark (Kind of gray)
PSociety.INFO - Всичко за Photoshop, стилове и помощ за PHPBB.
Изображение
Изображение

Потребителски аватар

Автор на темата
Dvstoyanov89
Потребител
Потребител
Мнения: 41
Регистриран: 11 май 2019, 14:04
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 6 пъти

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от Dvstoyanov89 » 19 май 2019, 14:44

Не става, променя текста така :
/rKick /dPlayer в менюто

Потребителски аватар

summertime vibes root@
Модератор
Модератор
Мнения: 1161
Регистриран: 27 ное 2016, 17:47
Местоположение: In the Heaven
Се отблагодари: 47 пъти
Получена благодарност: 118 пъти
Контакти:

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от summertime vibes root@ » 19 май 2019, 14:47

Ама не с "/", а с "\"
PSociety.INFO - Всичко за Photoshop, стилове и помощ за PHPBB.
Изображение
Изображение

Потребителски аватар

Автор на темата
Dvstoyanov89
Потребител
Потребител
Мнения: 41
Регистриран: 11 май 2019, 14:04
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 6 пъти

Как да променя цвета на amxmodmenu от бял на зелен

Мнение от Dvstoyanov89 » 19 май 2019, 15:41

summertime vibes написа:
19 май 2019, 14:47
Ама не с "/", а с "\"
Стана, моя грешка. Благодаря много всичко е точно както каза! Може да лок ! :drunk:

Заключена

Върни се в “Помощ в скриптирането”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост