C++ термини

Отговори
Потребителски аватар

Автор на темата
OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5480
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 99 пъти
Получена благодарност: 629 пъти
Години: 22
Контакти:

C++ термини

Мнение от OciXCrom TM » 16 окт 2016, 19:59

Линк към оригиналната тема: http://cpp-examples.com/c++termini.php
=Това е оператор за присвояване и не е оператор за равенство. = може да се използва и за не-константните предефинираните типове (с изключение на масивите), изброяваниета, низовете, контейнерите, итераторите, комплексните числа и масивите по стойност. За класовете = по подразбиране е присвояване на членове, а ако е необходимо, създателят на класа може да го дефинира различно от това му значение.
+=Оператор за добавяне и присвояване; a += b е еквивалентно наa = a + b.Често се използва в потребителски дефинираните типове (най-вече класове).
!=Оператор за неравенство; връща булева стойност.
==Оператор за равенство, който сравнява две стойности и връща булева стойност. == може да се използва с предефинираните типове, енумераторите, стринговете, итераторите, комплексните числа и масивите по стойност. По подразбиране == не е дефиниран за класовете, но потребителят може да го дефинира за потребителски дефинираните типове. Забележете, че == няма наивно очакваното значение за стринговете от C стил и масивите.
<<Оператор за вход в iostream.
>>Оператор за изход в iostream.
#defineДиректива, която дефинира макрос.
#includeМеханизъм за включване на текста на един файл в текста на друг. Обикновено се използва за създаване на самостоятелен файл (translation unit) извън .cpp файла или заглавни файлове (header files).
addressАдрес - местоположението на част от паметта.
argumentАргумент - стойност, предадена на функция или шаблон. В случая на шаблони, аргументът е често тип на данните.
argument passingПредаване по аргументи - при извикване на функцията се създавата копие на нейните аргументи. Операцията по копиране се определя от типа на аргументите и техните конструктури или чрез свързване с референс. В двата случая става инициализация.
arrayМасив - поредица от последователни стойности. Масивът не знае собственията си размер и програмистът трябва да се грижи да не допуска грешки, при които излиза извън областта на масива. Където е възможно използвайте стандартната библиотека от вектори.
binary operatorДвуаргументен оператор - оператор, който приема два операнда, като операторите деление - /, и - &&, и двуаргументното умножение - *.
blockБлок. Вижте съставните твърдения.
block commentКоментар-блок - това е част от кода, която стартира с /* и завършва с */.
boolБулев тип. Предефиниран булев тип, който може да има само стойностите истина (true) или лъжа (false).
Borland C++ BuilderБорланд C++ Билдер - интерпретация на C++ от фирмата Борланд, заедно със собствени библиотеки за програмиране под Уиндоус в интегрирана работна среда (IDE, Integrated Development Environment).
built-in typeПредефиниран тип - това е тип данни, директно осигурен от C++, като int, double, и char*.
call-by-referenceПредаване (извикване) по връзка - деклариране на типа на аргумент на функция да бъде като връзка, като така той се реферира, а не се предава по стойност на функцията.
call-by-valueПредаване (извикване) по стойност - семантиката на извикванета на функцията е да се създаде копие на аргумента. Това копие се създава от дефинирания конструктор на типа.
cinСтандартният входен стрийм istream.
complexКомплекс - шаблон от стандартната библиотека парамеетризиран чрез скаларен тип.
compound statementСъставно твърдение - поредица от твърдения, заградени от големи скоби { ... }..
constатрибут на декларация, който прави обеккта, за който се отнася, да е непроменим.
constantКонстанта - това е цифрено-буквено означение, обектт или някаква стойност, декларирани като константа или е енумерирана константа.
constant expressionКонстантен израз - израз, който се оценява (изчислява) по време на компилацията.
constructorКонструктор - функция на класа със същото име като класа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.
const definitionДефиниция на const - декларация на константа, която включва и инициализатор.
copy constructorКопиращ конструктор - конструктор, който има аргумент от типа на класа, винаги дефиниран като рефенентен и винаги като постоянен (въпреки че това последното не е задължително). Копиращият конструктор се използва за инициализиране на обект от даден клас с друг обект. Ако не е дефиниран копиращ конструктор на класа, то програмата използва копиращ конструктор по подразбиране, който копира само променливите на класа.
coutСтандартният ostream.
C-style castC-стил превръщане - опасна форма за експлиситно превръщане на типовете: предпочитан е новият стил за превръщане между типовете, ако трябва да използвате експлиситно превръщане.
C-style stringСи-стил низ - наниз от символи, прекъснат от нулевия символ, който се поддържа от стандартната библиотека от функции на С. Това е механизъм на ниско ниво, който е податлив на грешки. Където е възможно използвайте класа string.
C standard libraryСтандартната библиотека на С - библиотека, дефинирана като стандарт за C. Наследена е от C++. Повечето стандартни библиотечни функции в C имат по-сигурни и по-удобни алтернативи в C++ стандартната библиотека.
declarationТипът на името трябва да бъде даден. Ако в декларацията се дават и стойностите, с които името се свързва, то декларацията се нарича дефиниция.
default argumentАргумент по подразбиране - стойност, определена за аргумент на функцията още в декларацията на функцията, която ще бъде използвана, ако извикването на функцията не определя нейната стойност. Използва се за упростяване на интерфейса.
default constructorКонструктор по подразбиране - конструктор, който не изисква аргументи.. Използва се за инициализация.
default valueСтойност по подразбиране - стойност, която се дефинира от конструктора по подразбиране. За предефинираните типове, стойността по подразбиране е нула.
definitionДефиниция - декларация, която специфицира общността,, към която декларираното име се отнася.
dynamic memoryДинамична памет - паметта, която се запазва и адресира чрез оператора new.
enumКлючова дума за дефиниране на изброен тип.
enumerationИзброен тип - потребителски дефиниран тип, който се състои от множество от стойности.
equality operatorОператор за равенство.
executable fileИзпълним файл - резултатът от линкването на обектните файлове в завършена програма.
falseБулева стойност, която се превръща в 0.
for-statementОператор за итерации, в който се определя инициализиращ израз, израз за промяна и контролиращо условие.
fileФайл - последователност от байтове или думи, които съставят информацията в компютъра. Терминът "файл" обикновено е запазен за информация, записана на диск или къде да е другаде, извън главната памет (RAM).
functionФункция - именована последователност от твърдения (изрази), която може да се извика с дадени аргументи и може да връща стойност. Типът на функцията включва броя и типа на аргументите и типа на връщаната стойност, ако въобще ги има.
function argumentАргумент на функция.
function memberФункция на класа.
function prototypeПрототип на функция - термин за декларацията на функция, която не е дефиниция.
header fileЗаглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.
if-statementОператор, който избира между две алтернативи, основавайки се на дадено условие.
inequality operatorОператор за неравенство.
infix operatorДвуаргументен оператор, който се появява между два операнда. Например, операторът + в a + b.
initializationИнициализация - даване на начална стойност на обект. Инициализацията се различава от присвояването по това, че е първата стойност, която обектът получава. Инициализацията се извършва с конструктор.
inline functionИнлайн функция - функция, декларирана с използване на ключовата дума inline или която е функция на класа, дефинирана в класа. Компилаторите се окуражават да генерират инлайн код, вместо функцията да извиква инлайн функции. Повече предимство от инлайн функциите има с малки по код функции.
invariantИнвариант - условие (начин) на представяне на обектта (неговото състояние), което трябва да се поддържа, когато всеки път се извиква интерфейсна функция. Обикновено това се установява (инициализира) с конструктора.
istreamВходен стрийм тип.
iostreamСтрийм, който може да се използва за вход и изход.
line commentКоментар, който започва с // и завършва с края на реда.
linkageЛинкване - процес за смесване на код от отделно комппилирани самостоятелни файлове (translation unit) в програма или част от програма.
linkerЛинкер - част от реализацията на C++, която смесва код от отделно компилирани самостоятелни файлове (translation unit) в програма или част от програма.
literalЛитерал - означение за стойности от тип булев, символен, целочислен и с плаваща запетая. (literal - буквен; буквален, дословен)
local functionЛокална функция - функция, дефинирана в друга функция. Не се поддържа от C++. Много често, използването на локална функция е знак, че функцията, която я използва е твърде голяма.
loopЦикъл - твърдение, което изразява идеята част отт кода да се изпълни нула, един или няколко пъти. Това са, например операторите for и while.
lvalueИзраз, който може да се намира от лявата страна на оператор за присвояване, например v[7], ако v е масив или вектор. lvalue е променимо, освен ако не е обявено като константа.
macroМакрос - улеснение за заместване на символи, коетоо заместване не се подчинява на правилата на C++ за обхвата или типовете в него. C++ осигурява алтернатива за повечето случаи на използане на макроси, вижте темплейтите и пр.
memberЧлен - тип, променлива, константа или функция декларирана в областта на класа.
member functionФукция на класа (функция-член) - функция, която е дефинирана в обхвата на класа. Функция на класа, която не е статична функция, може да се извиква от обектите на класа.
memberwise copyКопиране на членовете (променливите) на класа - копиране на обект от даден клас, като се копират всички негови променливи в другия обект, като при това копиране може да се използва подходящ копиращ конструктор.
modifiable lvalueПроменлива lvalue стойност - такава стойност, която не е константа
nameИме - последователност от букви и числа, като се започва с буква, която последователност се използва за идентификация на потребителски дефинираните понятия в програмния текст. Символът подчертано, _, също се разглежда като буква (и може да се използва в имената).
namespaceИменнуван обхват.
ostreamИзходен стрийм тип.
overloadВижте overloading.
overloadingПрезареждане - наличие на повече от една функция със същщото име в същия обхват или наличие на повече от един оператор със същото име в същия обхват. Не е възможно презареждането през няколко обхвата.
parameterПараметър - променлива, декларирана във функция или шшаблон, която представя аргумент. Също така се нарича формален аргумент. Подобно за шаблоните.
pointerУказател - обект, който съдържа адрес или 0.
postfix operatorПостфиксен оператор - унарен (едноаргументен) оператор, който се записва след операнда. Например var++.
prefix operatorПрефиксен оператор - унарен (едноаргументен) оператор, който се записва пред операнда. Например &var.
preprocessorПрепроцесор - част от реализацията на C++, която отстрранява коментарите, извършва вмъквания на макроси и файловете след #include.
procedureВиж функция.
privateКлючова дума, която контролира достъпа.
private memberЧастен член - променлива или функция, които са достъпни само в собствения си клас
protectedКлючова дума, която контролира достъпа.
protected memberЗащитен член - променлива или функция, които са достъпни само в класовете, производни на собствения клас.
publicКлючова дума, която контролира достъпа.
public memberПубличен член - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа.
referenceВръзка - алтернативно име на обект или функция.
rvalueИзраз, който може да се появява в дясната страна на оператор за присвояване, но не от лявата страна; например 7.
scopeОбхват - област от кода, която е ограничена от големите скоби {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).
source fileС файл или хедър (header).
stackСтек - (1) памет, която се използва да съдържа локалните променлива на функция. (2) поредица от стандартната библиотеката, която работи на принципа "първи вътре, последен вън".
standard headerСтандартен хедър - хедър за използване на стандартна библиотека. Включва се чрез използване на "#include< ... >" синтаксиса.
standard libraryСтандартна библиотека - това е библиотека, дефинирана като стандарт в C++. Съдържа низове, потоци, рамка на контейнерите и алгоритмите, поддръжка за изчисленията и за интернационализирането, стандратната C библиотека и някои поддържащи C++ средства.
statementТвърдение - основната единица, която контролира изпълнението на функциите. Например if твърдението, do-твърдението или switch-твърдението. За съжаление в българския език те се превеждат като оператори - операторът-ако, операторът-прави и т.н.
staticСтатичен - (1) ключова дума, използвана да се дефиннира променлива или функция на класа като статична, което означава да и бъде заделена статична памет. (2) ключова дума с която се означава локална променлива като статична. (3) подтискаща ключова дума, с която се означава глобална променлива, която не може да е видима в други юнити (файлове).
static memberСтатична променлива на класа - такава, от която се прави само едно копие в програмата и това копие се използва от всички обекти на класа.
static member functionСтатична функция на класа - функция, която се извиква от класа, а нее от отделните обекти на класа.
stringтип от стандартната библиотека [на C++]], който представя поредица от символи и който поддържа обичайните оператори като == и +=. Различните му разновидности поддържат различен тип символи.
structСтруктура - клас с публични променливи и функции поо подразбиране. Много често структурата се използва за данни без да се дефинират функции на структурата или инварианти, т.е. често те се използват така както това се прави в профграмирането на C.
switch statementТвърдение (оператор), което избира между няколко алтернативи, в зависимост от стойността на целочислена променлива.
templateШаблон - клас или функция, параметризирани чрез набор от типове, стойности и шаблони.
ternary operatorТриаргументен оператор - такъв, който приема три операнда, например операторът " ?: , ".
translation unitПреносна част - част от програмата, която може самостоятелно да се компилира.
trueБулева стойност, която се превръща в 1.
unary operatorЕдноаргументен оператор - оператор, който приема само един операнд, като ! или едноаргументната звезда *.
valueСтойност - битовете на обект, интерпретирани съглассно типа на обекта.
variableПроменлива - наименован обект в някакъв обхват.
variable definitionДефиниция на променлива - декларация на именуван обект от даден тип без extern спецификатор.
voidКлючова дума, която се използва за показване на липса на информация. Обикновено се използва пред функциите.
while-statementОператор за цикъл, който проверерява условието за изпълнението си в началото си.

Потребителски аватар

DaRk_StyLe
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 264
Регистриран: 26 окт 2016, 12:40
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 30 пъти

Re: C++ термини

Мнение от DaRk_StyLe » 26 окт 2016, 13:06

Хубава тема, но е добре да се спомене, че голяма част от термините се срещат и в другите програмни езици.

Потребителски аватар

cs_4ever CSPORTAL
Потребител
Потребител
Мнения: 301
Регистриран: 10 окт 2016, 23:08
Местоположение: България , София , Дианабад
Години: 22
Контакти:

Re: C++ термини

Мнение от cs_4ever CSPORTAL » 05 ное 2016, 10:42

Всички езици са почти индентични да не кажа , че са с много малка разлика стига да научиш C# след това всичко лесно , за да се научиш да (кодиш) кодираш добре според големите думи на @Светлин Наков са нужни 8 месеца учене на езика C , и според повече Доц д-р инж - По минимално отделяне на ден 1 час дневно и писнане на 2 програми на ден . Който научи съдържанието на тази книга http://www.introprogramming.info всички езици след това стават лесни с минимални отклонения .

Отговори

Върни се в “Системно Програмиране”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта